logo
logo bip
 

BOP.3411-111/09                                                           Tarnowo Podgórne, dnia 14 grudnia 2009 r.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego" na utrzymanie czystości na terenie gminy Tarnowo Podgórne polegające na wykonywaniu niżej opisanych czynności:

1. Opróżnianie koszy ulicznych

      -  1 raz na 2 tygodnie na terenie całej gminy

      - codziennie (od poniedziałku do soboty) na terenie Tarnowa Podgórnego i Przeźmierowa
         dodatkowo na zlecenie zamawiającego w wyjątkowych sytuacjach  w niedziele i świata

2. Odbiór odpadów segregowanych z terenu gminy - system selektywnej zbiórki

      -  1 raz na 2 tygodnie na terenie całej gminy

      - wykonawca zapewnia worki do stojaków do prowadzonej zbiórki

3. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z terenów gminnych użyteczności  publicznej

      -  1 raz na 2 tygodnie

      -  ilość punktów odbioru - 50

4. Prowadzenie prac porządkowych na terenach użyteczności publicznej obejmujące:

a) Sprzątanie miejsc w Przeźmierowie:

- wokół Parku i Park przy ulicy Południowej, Rynkowa, Folwarczna,

- przed Pasażem - parkingi i skwery,

- plac (górka) pomiędzy ul. Folwarczną a Czereśniową,

- plac (tor saneczkowy) pomiędzy ul. Folwarczną a Kościelną,

- plac zabaw ul. Dolina z Leśna,

- plac targowy - ul. Rynkowa, Kościelna,

- teren ul. Olszynowa (staw, plac gier),

- miejsca wskazane przez sołtysa - interwencyjnie,

- ul. Kościelna / Graniczna,

- ul. Rynkowa (skarpa i skwery)

- ul. Rynkowa od trasy 92 do Bukowskiej.

b)  Sprzątanie w Tarnowie Podgórnym:

- ciąg ulicy Poznańskiej, Szkolnej,

- Park Wojkiewicza,

- Park 700-lecia,

- parkingi,

- tereny gminne,

- teren przy Ośrodku Zdrowia,

- otoczenie wokół Urzędu Gminy + stary budynek UG

- Pocztowa

- skwery

c)  Sprzątanie w Baranowie (Przemysława, Wspólna, Spokojna, Place Zabaw,
       Letniskowa, os. Rubinowe oraz tereny gminne), skwery.

d)  Sprzątanie w centrum Jankowic, skwery i tereny gminne.

e)  Sprzątanie Chyby - plaża, plac zabaw i tereny gminne.

f)   Sprzątanie Lusowo - plaża, centrum i tereny gminne, Plac gen. Dowbora
       Muśnickiego, Plac Herbowy, skwery.

g)  Sprzątanie Kokoszczyn - plac zabaw, skwery i tereny gminne.

h)  Sprzątanie Lusówko - plaża, plac zabaw, skwery i tereny gminne.

i)   Sprzątanie Sady - plac zabaw, skwery i tereny gminne.

j)   Sprzątanie Rumianka - plac zabaw, boisko, skwery i tereny gminne.

k)   Sprzątanie Góra -plac zabaw, boisko, skwery i tereny gminne.

l)  Sprzątanie Wysogotowo - wokół świetlicy, boisko, skwery i tereny gminne.

ł)  Sprzątanie Batorowo - wokół klubu i tereny gminne.

m)  Sprzątanie Ceradza Kościelnego - centrum, skwery, stawiska, boiska, Plac Harcerski
         i tereny gminne.

n)  Sprzątanie Swadzim - plac zabaw, skwery i tereny gminne.

o)  Sprzątanie Sierosławia - park, skwery i tereny gminne.

p)  Pielęgnacja i utrzymywanie czystości w żywopłotach:

         - Tarnowo Podgórne

         - Jankowice

         - Swadzim

         - Przeźmierowo

         - Ceradz Kościelny

Prace należy prowadzić codziennie w dni robocze, na nasze zlecenie sobota niedziela i dni świąteczne

5. Podjęcie interwencji w celu utrzymania czystości na zlecenie zamawiającego

6. Prowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych

        - zbiórka objazdowa 2 razy w roku (wiosna, jesień) teren całej gminy

7. Prowadzenie punktu odbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego

        - punkt czynny min. 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku

8. Prowadzenie sanitariatu publicznego - kontener sanitarny samoobsługowy

    W ramach prowadzenia sanitariatu wykonawca ponosi wszystkie koszty związane  z jego  utrzymaniem
    i naprawami.

 

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom,

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami: 90200000-9,

Kategoria usług - 16

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych - Marek Ratajczak, tel. (061) 8959-203

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Wadium - 10.000 PLN

Termin wykonania:

 Zamówienie będzie realizowane w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 28.12.2009 r. do godziny 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.12.2009 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 117.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

 • - cena - 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • - wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia - w ostatnich 3 latach świadczyli usługi w zakresie utrzymania czystości na terenach gmin lub miast dla przynajmniej jednego zamawiającego.
 • - posiadają podpisaną umowę ze składowiskiem odpadów komunalnych lub prowadzą takie składowisko
 • - posiadają podpisaną umowę z sortownią odpadów lub prowadzą taka sortownię.
 • - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • - spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

 • a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,
 • b) oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • d) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.
 • e) oświadczenie o zawartej umowie ze składowiskiem odpadów komunalnych lub o prowadzeniu takiego składowiska
 • f) oświadczenie o zawartej umowie z sortownią odpadów lub o prowadzeniu takiej sortowni

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §4 w/w Rozporządzenia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 grudnia 2009 r.

Pobierz: siwz

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-12-14 13:40:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-12-14 13:40:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-12-29 14:04:21)