logo
logo bip
Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu wraz zdostawą modemów oraz komórkowych aparatów telefonicznych
 

Pobierz: wyjaśnienia, druk 

UWAGA!

W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWYWANIEM ODPOWIEDZI NA PYTANIA INFORMUJEMY, ŻE TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE PRZESUNIĘTY NA DZIEŃ 25 WRZEŚNIA 2009 ROKU GODZINA 10:00

BOP.3411-71/09                                                                    Tarnowo Podgórne, dnia 16 września 2009 r.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. ( 061) 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego" na świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów oraz komórkowych aparatów telefonicznych.

 

I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów oraz komórkowych aparatów telefonicznych zgodnie z poniższym opisem:

 

Zadanie 1:

Usługi telekomunikacyjne w zakresie 36 numerów abonenckich (zachowanie 36 obecnie istniejących numerów) wraz z dostawą 36 aparatów telefonicznych (fabrycznie nowych) z wyposażeniem (bateria, ładowarka, instrukcja obsługi w j. polskim) i kartami SIM.

 

Grupa A

Skład grupy wchodzi 5 aparatów telefonicznych wraz z kartami SIM.

 

Warunki w zakresie abonamentu:

 • - minimum 500 darmowych minut w ramach abonamentu do wszystkich sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej,
 • - bezpłatne i nielimitowane krajowe połączenia głosowe pomiędzy zakupionymi numerami (sieć firmowa),
 • - minimum 100 darmowych sms-ów do wszystkich sieci telefonii komórkowej,
 • - niewykorzystany pakiet przechodzi na następny okres rozliczeniowy i jest rozliczany w pierwszej kolejności,
 • - połączenia po przekroczeniu pakietu darmowych minut/sms-ów mają być naliczane zgodnie z ceną obowiązującą w publicznej ofercie dla abonentów biznesowych

 

Wymagania odnośnie telefonów:

Telefon Sony Ericsson C905 lub równoważny

Maksymalny czas czuwania [godz.]: 380 (2G) 260 (2G)

Maksymalny czas rozmów [min]: 630 (2G) 240 (3G)

Sieci: GSM 850/900/1800/1900 UMTS 2100 HSDPA

Standardowy akumulator: 930mAh

Rozdzielczość wyświetlacza [piksele]: 240x320

Aparat wbudowany

Dyktafon

Radio FM

Typ aparatu: 8,1 Megapiksela

 

Grupa B

w skład 2 grupy wchodzi 15 aparatów telefonicznych wraz z kartami SIM.

 

Warunki w zakresie abonamentu:

 • - minimum 200 darmowych minut w ramach abonamentu do wszystkich sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej,
 • - bezpłatne i nielimitowane krajowe połączenia głosowe pomiędzy zakupionymi numerami (sieć firmowa),
 • - minimum 50 darmowych sms-ów,
 • - niewykorzystany pakiet przechodzi na następny okres rozliczeniowy i jest rozliczany w pierwszej kolejności,
 • - połączenia po przekroczeniu pakietu darmowych minut/sms-ów mają być naliczane zgodnie z ceną obowiązującą w publicznej ofercie dla abonentów biznesowych.

 

Wymagania odnośnie aparatów telefonicznych:

telefon NOKIA E51 lub równoważny (2 telefony Sony Ericsson C902 lub równoważny)

max czas czuwania: nie mniej niż 300h

max czas rozmów: nie mniej niż 250 min

Sieci: GSM 850/900/1800/1900+UMTS

Rozdzielczość wyświetlacza [piksele]: 240x320

Aparat wbudowany (2 aparaty z autofocusem)

Dyktafon

Obsługa kart pamięci: microSD

Typ aparatu: 1 Mpix (2 telefony aparat 5 Mpix + możliwość nagrywania filmów)

 

Grupa C

W skład grupy wchodzi 16 aparatów telefonicznych wraz z kartami SIM.

 

Warunki w zakresie abonamentu:

 • - minimum 100 darmowych minut w ramach abonamentu do wszystkich sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej,
 • - bezpłatne i nielimitowane krajowe połączenia głosowe pomiędzy zakupionymi numerami (sieć firmowa),
 • - minimum 50 darmowych sms-ów,
 • - niewykorzystany pakiet przechodzi na następny okres rozliczeniowy i jest rozliczany w pierwszej kolejności,
 • - połączenia po przekroczeniu pakietu darmowych minut/sms-ów mają być naliczane, zgodnie z ceną obowiązującą w publicznej ofercie dla abonentów biznesowych

 

Wymagania odnośnie aparatów telefonicznych:

telefon NOKIA E51 lub równoważny (1 telefon Sony Ericsson C902 lub równoważny)

max czas czuwania: nie mniej niż 300h

max czas rozmów: nie mniej niż 250 min

Sieci: GSM 850/900/1800/1900+UMTS

Rozdzielczość wyświetlacza [piksele]: 240x320

Aparat wbudowany (1 aparat z autofocusem)

Dyktafon: tak

Obsługa kart pamięci:microSD

Typ aparatu: 2 Mpix (1 telefon 5 Mpix + możliwość nagrywania filmów)

 

Zadanie 2

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do sieci Internet na zasadzie abonamentu (6 szt., zachowanie 6 istniejących numerów) wraz z dostawą 6 modemów w standardzie USB (fabrycznie nowych).

 

Wymagania:

- modemy muszą być fabrycznie nowe,

- modem ze złączem USB

- transmisja danych 7,2 Mbps

- w ramach abonamentu możliwość przesyłu i odbioru danych w min. wielkości 2 GB.

- praca w systemie Windows XP, Windows Vista (aktualne sterowniki)

II. Zamawiający wymaga zachowania dotychczasowych 36 numerów.

Zamawiający oświadcza, iż obecnie korzysta z 36 numerów abonamentów oraz 6 numerów bezprzewodowego dostępu do Internetu sieci Orange PTK Centertel. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przejęcia i zachowania wszystkich 36 numerów abonamentowych oraz 6 numerów Internetu bezprzewodowego. Ewentualne koszty przeniesienia numerów do własnej sieci poniesie Wykonawca. Po stronie wykonawcy leży dokonanie wszelkich formalności związanych z rozwiązaniem dotychczasowych umów i przeniesieniem numerów od dotychczasowego operatora. Zamawiający udzieli wykonawcy w w/w zakresie stosownego  umocowania do działania w jego imieniu.

 

III. Wymagania dodatkowe dla Grup A,B,C

- bezpłatne taryfikowanie rozmów co sekundę,

- bezpłatne inicjowanie połączeń,

- identyfikacja połączeń przychodzących,

- darmowa poczta głosowa,

- bezpłatna możliwość sprawdzania stanu własnego rachunku przez danego użytkownika (w tym stanu wykorzystania pakietu darmowych minut),

- usługa roamingu aktywna dla wszystkich numerów,

-cena połączenia po przekroczeniu pakietu darmowych minut jednakowa dla wszystkich 3 grup.

-koszt nielimitowanych krajowych połączeń głosowych pomiędzy zakupionymi telefonami wliczony w opłatę abonamentową.

 

IV. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na ogólnych warunkach określonych przez producenta, przy czym zapewniona zostanie minimum 12 miesięczna gwarancja od daty zakupu na otrzymane terminale telefoniczne i modemy, gwarancja 6 miesięczna na baterie i ładowarki, a na inne akcesoria gwarancja 12 miesięczna, przy czym nośniki pamięci np. karty Micro SD objęte będą gwarancją 90 dniową. Zamawiający ma możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji.

V. Zamawiający wymaga dostarczenia na czas naprawy aparatu zamiennego o równoważnych parametrach. Wykonawca zapewni bezpłatny transport uszkodzonego i naprawionego sprzętu do i z siedziby Zamawiającego.

VI. Warunki rozliczenia:

- okresem rozliczeniowym będzie okres nie dłuższy niż 1 miesiąc,

- faktura zbiorcza w cyklu miesięcznym,

- płatność przelewem w terminie: 21 dni od otrzymania faktury VAT.

VII. Wykonawca zapewni w ramach obsługi posprzedażowej wyznaczenie opiekuna technicznego oraz handlowego w celu zapewnienia bieżącego kontaktu z klientem.

VIII. Oferowane aparaty telefoniczne muszą być fabrycznie nowe, dostarczone w fabrycznych opakowaniach, zawierających wszystkie akcesoria dołączane przez producenta do nowego sprzętu.

 

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

 

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

64.21.20.00-5 Usługi telefonii komórkowej

32.25.00.00-0 Telefony komórkowe

72.40.00.00-4 Usługi Internetowe

32.55.24.10-4 Modemy

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Monika Rutkowska-Jarosz, tel. (061) 8959-205

- w sprawach merytorycznych: Piotr Dobry - tel. (061) 8959-284

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Wadium - brak.

Termin wykonania:  

Realizacja zamówienia: po zawarciu umowy, od momentu przejęcia i zachowania wszystkich numerów przez okres 24 miesięcy. Okres 24 miesięcy należy liczyć od daty przeniesienia numeracji do sieci Wykonawcy. Wszystkie karty SIM, telefony i modemy mają zostać dostarczone Zamawiającemu w jednym terminie.

 

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 23.09.2009 r. do godziny 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.09.2009 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 117.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

 • - cena brutto - waga 100 %

 

Zamawiający będzie oceniał ofertę następująco:

 

Nr

Opis kryterium

Waga

1

Cena zbiorcza brutto aparatów i modemów (max.15 pkt)

15%

2

Cena brutto jednostkowego miesięcznego abonamentu dla grup I (max.18 pkt)

18%

3

Cena brutto jednostkowego miesięcznego abonamentu dla grupy II (max.18 pkt)

18%

4

Cena brutto jednostkowego miesięcznego abonamentu dla grupy III (max.19 pkt)

19%

5

Cena brutto jednostkowego miesięcznego abonamentu na bezprzewodowy Internet (max.15 pkt)

15%

6

Cena brutto za minutę połączenia poza pakietem darmowych minut (max.15 pkt)                      

15%

 

 • - Wybrana zostanie oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą ilość punktu zgodnie z poniższym algorytmem:
 • - Pkt. c. 1 = cena najniższa/ceny badanej x 15 pkt.
 • - Pkt. c. 2 = cena najniższa/ceny badanej x 18 pkt.
 • - Pkt. c. 3 = cena najniższa/ceny badanej x 18 pkt.
 • - Pkt. c. 4 = cena najniższa/ceny badanej x 19 pkt.
 • - Pkt. c. 5 = cena najniższa/ceny badanej x 15 pkt.
 • - Pkt. c. 6 = cena najniższa/ceny badanej x 15 pkt.
 • - Wartość punktowa oferty = pkt. c.1 + pkt. c.2 + pkt. c.3 + pkt. c.4 + pkt. c.5 + pkt. c.6

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • - spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

 • a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,
 • b) oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • d) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem - prowadzenie usług telefonii komórkowej,
 • e) materiały pozwalające ocenić proponowane aparaty telefoniczne oraz modemy (opisy, fotografie, katalogi).

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §4 w/w Rozporządzenia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 września 2009 r.

Pobierz: SIWZ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-09-16 10:18:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-09-16 10:16:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-10-01 07:58:39)