logo
logo bip
 

BOP.3411-46/09                                                                       Tarnowo Podgórne, dnia 3 czerwca 2009 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług poligraficznych i reklamowych związanych z wydawaniem miesięcznika gminnego pt. „Sąsiadka - Czytaj" o następującym zakresie:

 • a) skład miesięcznika do druku w każdym miesiącu, opracowanie projektu graficznego, obróbki zdjęć, wykonania infografik, naświetlania i przygotowanie matrycy do druku,
 • b) druk miesięcznika o objętości - średnio-rocznie 40 stron w pełnym kolorze, w nakładzie 7.500 egzemplarzy dla każdego wydania, na papierze Wykonawcy,
 • c) dystrybucja miesięcznika do wszystkich gospodarstw domowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne,
 • d) przyjmowanie i zamieszczenie ogłoszeń i reklam przeznaczonych do publikacji:

- ogłoszenia Urzędu Gminy i organów Gminy o objętości nie większej niż 5 stron
    będą umieszczenie bezpłatnie,

-  Wykonawca będzie pobierać opłaty z tytułu ogłoszeń komercyjnych i reklam, które
     będą stanowić jego przychód. Liczba stron zawierających ogłoszenia komercyjne i
     reklamy nie może przekroczyć 13 stron wnętrza, Reklamy będą umieszczane na  
     ostatnich stronach gazety z wyłączeniem okładki. 

 • e) opracowanie projektów i składu ogłoszeń,
 • f) publikacja ogłoszeń i reklam w miesięczniku „Sąsiadka-Czytaj",
 • g) współredagowanie gazety w porozumieniu z redaktorem naczelnym,
 • h) zapewnienie redaktorowi naczelnemu w lokalu wykonawcy możliwości dokonania w sposób bezpośredni nieograniczonego nadzoru nad składem i korekty treści wydawanego miesięcznika - uwaga w przypadku gdy lokal wykonawcy znajduje się w odległości większej niż 30 km od siedziby zamawiającego wykonawca zobowiązany jest pokrywać koszty delegacji redaktora naczelnego związanej z prowadzeniem przedmiotowego nadzoru.
 • i) wykonywanie obowiązków redaktora technicznego (wykonywanie korekty technicznej).
 • j) zamieszczanie aktualnego wydania gazety na stronie internetowej http://www.sasiadka-czytaj.pl/ (domena opłacana przez zamawiającego)

Parametry techniczne wykonywanej usługi:

- format miesięcznika A4,

- okładka - cztery strony, kolor CMYK, papier kredowy co najmniej 135 g/m2;

- wnętrze zadruku kolor, papier kredowy co najmniej 70 g/m2,

- oprawa zeszytowa ( całość zszyta dwoma zszywkami; technika druku - offsetowa.

Plan wydawniczy i szata graficzna miesięcznika opracowana będzie każdorazowo w porozumieniu z redaktorem naczelnym. Wykonawca wykona skład miesięcznika w wyłącznie w oparciu o programy komputerowe Adobe In Design lub Quark XPress.

Wykonawca może zamieszczać ogłoszenia komercyjne i reklamy na ostatnich stronach gazety z wyłączeniem okładki.

 

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

 

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 79820000-8

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

- w sprawach merytorycznych - Agnieszka Rzeźnik - tel. (061) 8959-264

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.6 Prawa zamówień publicznych.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji - trzy lata począwszy od sierpnia 2009 r.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 czerwca 2009 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie - pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 czerwca 2009 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

 • - cena - 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • a) w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 2 tożsame usługi (usługi poligraficzne związane z wydawaniem czasopism lub innych publikacji)
 • b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • c) spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

 • a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,
 • b) oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • d) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §4 w/w Rozporządzenia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.06.2009 r.

Pobierz: siwz 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-06-03 09:54:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-06-03 09:54:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-06-30 14:16:01)