logo
logo bip
 

 

 

BOP.3411-85/09                                                             Tarnowo Podgórne, dnia 13 października 2009 r.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego" na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych i sanitarnych, korekty koron oraz wycinki drzew w pomnikowej alei lipowo - jesionowej w Lusowie gm. Tarnowo Podgórne a polegających na wycince drzew, krzewów, odrostów i samosiewów oraz wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych  w koronach drzew.

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

 

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:

77310000-6

 

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych: Andrzej Korpik - tel (061) 8959-226

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Wadium - brak

 

Termin wykonania:  

Zamówienie należy wykonać:

- korekty, wycinki i nasadzenia w terminie 4 tygodni od zawarcia umowy

- pielęgnacja zgodnie z opisem 3 lata od zawarcia umowy

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 21.10.2009 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.10.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 117.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

 • - cena - 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • 1. wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat co najmniej dwóch robót odpowiadających przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości minimum 300.000 zł brutto)
 • 2. zapewnią nadzór wykwalifikowanej kadry w tym:

- minimum dwie osoby  posiadające wykształcenie wyższe zawodowe ogrodnicze,
   leśne lub architektury krajobrazu,

- minimum jedną osobę posiadającą kwalifikacje Inspektora Nadzoru Terenów
   Zieleni

- minimum 3 osoby z ukończonym kursem w zakresie pielęgnacji drzew (SITO, PTCHD) albo posiadających unijny certyfikat TREE WORKER

Wszystkie osoby musza posiadać minimum dwuletni staż pracy w zakresie pielęgnacji drzew

 

 • 3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • 4. spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

 • a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,
 • b) oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • d) wykazu osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
 • e) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §4 w/w Rozporządzenia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 października2009 r.

 

Pobierz: siwz

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-10-13 10:28:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-10-13 10:28:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-10-21 11:28:48)