logo
logo bip
 

BOP.3411-104/09                                                             Tarnowo Podgórne, dnia 24 listopada 2009 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie  funkcji Inspektora Nadzoru nad przebudową ul. Poznańskiej
w Tarnowie Podgórnym - DG 322005P odcinek od ul. Pocztowej do skrzyżowania z DK92 wraz z kanalizacją deszczową.

Wartość szacunkowa inwestycji netto: 7.124.687,03 zł.

Do realizacji zamówienia winien powstać zespół inspektorów posiadających uprawnienia do prowadzenia nadzoru w branżach:

- drogowej,

- kanalizacyjno - wodociągowej

- gazowej

- elektrycznej

- teletechnicznej

- zieleni

Zakres czynności Inspektora Nadzoru obejmować będzie następujące etapy:

Etap I - współpraca z Zamawiającym w przygotowaniu inwestycji

Etap II - nadzór nad realizacja inwestycji i kontrola rozliczeń budowy

Etap III - udział w odbiorze końcowym inwestycji, nadzór nad usunięciem ewentualnie powstałych wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru inwestycji, rozliczenie inwestycji

 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:

71.52.0000-9

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych -  Maciej Falbierski, tel. (061)8959-249

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji:

Na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z terminami przewidzianymi na jej zakończenie. Przewidywany termin do dnia 15 maja 2010 r. (odcinek od ul. Pocztowej do ul. Owocowej), 15 sierpnia 2010 r. (odcinek od ul. Owocowej do DK92)

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04 grudnia 2009 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie - pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 grudnia 2009 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 117.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

 • - cena - 100 %

 

 

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 2. spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 3. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i które posiadają stosowne uprawnienia wymagane, zgodnie z prawem budowlanym, do pełnienia funkcji inspektora nadzoru i wykażą się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, (wymagane uprawnienia w branżach wymienionych w pkt. 3 SIWZ przy czym w zakresie nadzoru zieleni należy wykazać osobę z wykształceniem wyższym zawodowym ogrodniczym,
  leśnym lub architektury krajobrazu)
 4. dysponują osobą - koordynatorem ds. rozliczeń posiadającym doświadczenie przy rozliczaniu kontraktów na wykonanie robót budowlanych współfinansowanych ze środków zewnętrznych
 5. w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 2 tożsame prace (prowadzili nadzór inwestorski) w zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia (na inwestycji drogowej o wartości min. 5 mln zł brutto)

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

 • a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,
 • b) oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • d) wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz kopią uprawnień do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w poszczególnych branżach wymienionych w pkt. 3 SIWZ, z dokumentem potwierdzającym przynależność do izby samorządu zawodowego oraz informacjami na temat posiadanego doświadczenia w zakresie opisanym w pkt. 7.4.
 • e) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §4 w/w Rozporządzenia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24 listopada 2009 r.

Pobierz: SIWZ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-11-24 13:13:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-11-24 13:13:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-12-14 09:03:46)