logo
logo bip
2009 rok
Przebudowa ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym - etap III

UWAGA !!!

Działając na podstawie art. 181 ust.3 ustawy Prawo zamówien publicznych zamieszczamy poniżej treść protestu który wpłynął w dniu  13 stycznia 2010 r.

Jednoczesnie wzywamy wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym sie w wyniku wniesienia protestu.

Przystapienie do protestu należy zgłaszać zgodnie z art. 181 ust.4 i 5 ustawy PZP.

Pobierz: protest 

rozstrzygnięcie protestu

modyfikacje i wyjasnienia

dokumentacja poprawiona

wykazosob, oswiadczenie 

Zmiana terminu składania ofert: nowy termin - 29.01.2010 r. godz. 10:00

 

BOP.3412-02/10                                                                                    Tarnowo Podgórne, dnia 06 stycznia 2010 r.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego" na przebudowę
ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym  DG322005P - III etap (odcinek od  ul. Pocztowej do skrzyżowania z DK92)

Szczegółową lokalizację urządzeń, będących przedmiotem zamówienia zawierają plany sytuacyjno-wysokościowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu  opisany jest szczegółowo w  projekcie technicznym, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót. Ewentualne pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji - stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne   Specyfikacja techniczna, przedmiar robót i projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 36 miesięczna gwarancją.

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

     45233100-0   Roboty  w  zakresie  budowy  autostrad  i  dróg

45232130-2   Rurociągi  do  odprowadzania  wody  burzowej

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych - Maciej Falbierski, tel. (061) 8959-249

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert musi wnieść wadium o wartości 70.000,00 zł.  (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)

Termin wykonania:

Zamówienie należy wykonać w terminie 2 miesięcy nie później niż do dnia 15 maja 2010 r. (odcinek od
ul. Pocztowej do ul. Owocowej), w terminie 3 miesięcy nie później niż do dnia 15 sierpnia 2010 r. (odcinek od ul. Owocowej do DK92)

Ewentualna zmiana terminu może nastąpić tylko w przypadku, gdy:

-  warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy (nie do tyczy to typowego okresu zimowego od początku  grudnia do końca lutego)

- wystąpią roboty dodatkowe od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia podstawowego,

- wystąpi awaria nie zawiniona czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do
   których Wykonawca był zobowiązany,

-  wystąpią działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania
    lub czasowe  zawieszenie realizacji zamówienia,

-  wystąpią nieprzewidziane okoliczności formalno- prawne

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 27.01.2010 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.01.2010 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 117.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

 • - cena - 100 %

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁANIANIA  WARUNKÓW:

 • - Warunek art. 22 ust.1 pkt.1 - na podstawie oświadczenia
 • - Warunek art.22 ust.1 pkt. 2 - wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 robót związanych z budowa lub przebudową dróg o wartości minimum 3.000.000 zł każda)
 • - Warunek art. 22 ust.1 pkt. 3 - wymagane jest zapewnienie nadzoru kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa (wymagane uprawnienia drogowe oraz kanalizacyjne)
 • - Warunek art. 22 ust.1 pkt. 4 - wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000 zł oraz posiadanie zdolności kredytowej lub środków na rachunku na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000 zł
 • - Warunek art. 24 ust.1 i 2 - na podstawie oświadczenia

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 9 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

 • a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,
 • b) oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • d) kosztorys ofertowy zawierający wszystkie pozycje przedmiaru robót,
 • e) dane na temat kierownika budowy oraz innych osób pełniących nadzór w poszczególnych branżach wraz z uprawnieniami i dokumentami potwierdzającym przynależność do izby zawodowej inżynierów i techników budownictwa w zakresie określonym w pkt. 8c
 • f) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie w zakresie określonym w pkt. 8b SIWZ.
 • g) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • h) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 pkt. 2 oraz §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §6 w/w Rozporządzenia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06 stycznia 2010 r.

Pobierz: SIWZ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-01-06 11:27:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-01-06 11:27:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-02-01 15:25:49)
Lista wiadomości