logo
logo bip
2009 rok
Nadbudowa budynku komunalnego w Tarnowie Podgórnym
 

BOP.3412-113/09                                                             Tarnowo Podgórne, dnia 23 grudnia 2009 r.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego" na nadbudowę budynku komunalnego w Tarnowie Podgórnym ul. Pocztowa 3.

Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem zamówienia opisany jest szczegółowo
w  projekcie technicznym, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót. Specyfikacja techniczna, przedmiar robót i projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.                                                           

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:

45214210-5, 45111000-8, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6

Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi i gwarancji wynosi:

- 60 miesięcy na konstrukcję budynku, wszystkie jego elementy budowlane wewnętrzne i zewnętrzne.

- Na wszystkie urządzenia techniczne zamontowane wewnątrz i na zewnątrz budynku gwarancja zgodna z gwarancją  producenta

 

Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej i projekcie.

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych: Ewa Taciak - tel (061) 8959-258

 

Zamawiający  nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin wykonania:  

Termin przekazania placu budowy wraz z pozwoleniem na budowę, Dziennikiem budowy i kompletną dokumentacja techniczną - do 7 dni od podpisaniu umowy

Termin rozpoczęcia robót - do 7dni po przekazaniu placu budowy

Termin zakończenia robót - do 30 maja 20l0r

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 13.01.2010 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.01.2010 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 117.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

 • - cena - 100 %

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁANIANIA  WARUNKÓW:

 • - Warunek art. 22 ust.1 pkt.1 - na podstawie oświadczenia
 • - Warunek art.22 ust.1 pkt. 2 - wymagane jest doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej dwóch obiektów kubaturowych.)
 • - Warunek art. 22 ust.1 pkt. 3 - wymagane jest zapewnienie nadzoru kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa (uprawnienia budowlane - kierownik budowy, ponadto wymagane osoby z uprawnieniami sanitarnymi i elektrycznymi)
 • - Warunek art. 22 ust.1 pkt. 4 - na podstawie oświadczenia
 • - Warunek art. 24 ust.1 i 2 - na podstawie oświadczenia

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 9 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW:

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

 • a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,
 • b) oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • d) kosztorys ofertowy zawierający wszystkie pozycje przedmiaru robót,
 • e) dane na temat kierownika budowy oraz innych osób sprawujących nadzór
  w poszczególnych branżach określonych w pkt. 8c SIWZ , wraz z uprawnieniami i dokumentami potwierdzającym przynależność do izby zawodowej inżynierów i techników budownictwa,
 • f) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie w zakresie określonym w pkt. 8b SIWZ.

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §4 w/w Rozporządzenia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 grudnia 2009 r.

Pobierz: SIWZ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-12-23 08:59:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-12-23 08:59:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-01-19 13:19:56)
Lista wiadomości