logo
logo bip
2009 rok
Wykonanie boisk zewnętrznych przy Zespole Oświatowo-Sportowym w Baranowie

  UWAGA!!!

W wyjaśnieniach w pytaniu 16 pojawił się tzw czeski błąd potwierdzono ilość 1920 m2,

natomiast faktyczna ilośc jest zgodna z przedmiarem 1290 m2.

 

BOP.3412-110/09                                                                                  Tarnowo Podgórne, dnia 15 grudnia 2009 r.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. ( 061) 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego" na budowę boisk zewnętrznych przy Zespole Oświatowo-Sportowym w Baranowie

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zewnętrznych boisk przy Zespole Oświatowo-Sportowym w Baranowie o następujących parametrach:

 

a) dla nawierzchni z trawy syntetycznej:

- trawa syntetyczna zasypywana piaskiem kwarcowym i granulatem SBR lub EPDM, stosowana bez dodatkowych mat elastycznych

- kolorystyka: zielony jasny lub zielony sosnowy

- wysokość włókna min. 60 mm

- gęstość trawy min. 120.000 włókien / m2

-  struktura włókna: monofil

- skład chemiczny włókna : 100 % polietylen

- wytrzymałość na wyrywanie pęczków włókien trawy min 36 N

- ciężar detex - min. 11.000.

 

b) dla nawierzchni poliuretanowej typu „NATRYSK"

- technologia typu NATRYSK na podbudowie betonowej gr. 20 cm  B-20

- dolna warstwa gr. 10-11 mm wykonana z granulatu SBR

- górna warstwa w formie natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grub. 2-3mm

- wytrzymałość na rozciąganie min. 0,70 MPa

- wytrzymałość na rozdzieranie min. 100 N

- ścieralność max. 0,09 mm

- odporność na uderzenie, powierzchnia odcisku kuli 600 ± 80 mm2

- kolorystyka boiska - czerwona, bieżnia - niebieska.

 

Zamawiający wymaga by Wykonawca dla wykonanego przez siebie zamówienia w zakresie boiska z trawy syntetycznej uzyskał Certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia realizacji zamówienia.

 

Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem zamówienia opisany jest szczegółowo
w:  projekcie technicznym, specyfikacji technicznej i przedmiarach robót. Pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji - stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne. W/w dokumenty stanowią  załącznik do specyfikacji.

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

45230000-8

 

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia objęty był minimum 36 miesięczną gwarancją, a urządzenia będące przedmiotem zamówienia objęte gwarancją producenta.

 

Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej i projekcie.

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych: Violeta Skuratowicz - tel. (061) 8959-266

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Wadium - 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Termin wykonania:  

Zamówienie należy wykonać w terminie do 31 lipca 2010 roku.

Termin uzyskania Certyfikatu FIFA 1 STAR lub FIFA 2 STAR - 3 miesiące od daty zakończenia realizacji zamówienia.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 06.01.2010 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.01.2010 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 117.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

 • - cena - 100 %

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • - wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej jednej roboty związanej z budową boisk sportowych z nawierzchnią poliuretanową oraz co najmniej jednej roboty związanej z budową boisk sportowych z nawierzchnią z trawy syntetycznej piaskowo-gumowej.)
 • - zapewnią nadzór wykwalifikowanej kadry w tym kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa (uprawnienia budowlane - kierownik budowy), ponadto po 1 osobie uprawnionej do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w zakresie branży sanitarnej (odwodnienie boisk) i elektrycznej,
 • - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • - spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

 • a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,
 • b) oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • d) kosztorys ofertowy zawierający wszystkie pozycje przedmiaru robót,
 • e) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • f) dane na temat kierownika budowy oraz innych osób sprawujących nadzór w poszczególnych branżach zgodnie z warunkiem w pkt. 7b, wraz z uprawnieniami
  i dokumentami potwierdzającym przynależność do izby zawodowej inżynierów
  i techników budownictwa, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia takich osób,
 • g) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie,
 • h) oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków jakościowych w postaci:

 

•A.      Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

 • 1. Badania za zgodność z normą PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badania specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Lobosport.
 • 2. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.
 • 3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
 • 4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni i granulatu.
 • 5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

•B.      Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

 • 1. Badania za zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badania specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Lobosport.
 • 2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
 • 3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
 • 4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnie.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §4 w/w Rozporządzenia.

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 grudnia 2009 r.

Pobierz: SIWZ, wyjasnienia1, przedmiardrenaz, przedmiaruzupelnienie 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-12-15 12:48:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-12-15 12:42:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-01-06 11:27:35)
Lista wiadomości