logo
logo bip
2009 rok
Utrzymanie dróg na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania ofert w związku z zamieszczona poniżej modyfikacją  SIWZ

Nowy termin składania ofert 14.12.2009 r.  godz. 10:00

modyfikacja siwz

 

BOP.3411-108/09                                                                     Tarnowo Podgórne, dnia 03 grudnia 2009 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie dróg na terenie Gminy Tarnowo Podgórne
w następującym zakresie:

- zamiatanie -  szacunkowa ilość - 1.600.000 m2

- równanie dróg - szacunkowa ilość - 730.000 m2

- sprzątanie poboczy i chodników, oczyszczanie chodników z chwastów -  szacunkowa
   ilość  - 4.100 roboczogodzin

- czyszczenie wpustów ulicznych - szacunkowa ilość - 400 szt.

- czyszczenie studni rewizyjnych + separatorów - szacunkowa ilość - 200 szt.

- czyszczenie studni chłonnych - szacunkowa ilość - 100 szt.

- czyszczenie kolektorów deszczowych do średnicy 200 mm - 1000 mb

- akcja zima posypywanie mieszanką (sól - piasek) - szacunkowa ilość - 3.700.000 m2

- akcja zima odśnieżanie - szacunkowa ilość - 600 godzin

- koszenie poboczy - szacunkowa ilość - 400.000 m2

 

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom,

 

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

90611000-3, 90612000-0, 90620000-9

Kategoria usług - 16

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych - Magdalena Górska, tel. (061) 8959-210

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Wadium - 10.000 PLN

 

Termin realizacji - 12 miesięcy od podpisania umowy

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 grudnia 2009 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie - pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2009 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 117.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

 • - cena - 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • a) wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia - w ostatnich 3 latach świadczyli usługi w zakresie utrzymania dróg dla przynajmniej jednego zamawiającego.
 • b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł
 • c) dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia w postaci:

         - pługi odśnieżne - min 2 szt.

         - rozsypywarki - min 2 szt

         - równiarka  - min 1 szt.

         - zamiatarka - min 1 szt.

 • d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • e) spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

 • a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,
 • b) oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • d) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.
 • e) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego.
 • f) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §4 w/w Rozporządzenia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03 grudnia 2009 r.

 

Pobierz: SIWZ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-12-03 08:58:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-12-03 08:58:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-12-14 13:40:51)
Lista wiadomości