logo
logo bip
2009 rok
Budowa oświetlenia ul. Zakrzewskiej w Lusowie
 

BOP.3412-101/09                                                                  Tarnowo Podgórne, dnia 06 listopada 2009 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ul. Zakrzewskiej w Lusowie.

Budowa kablowej linii oświetleniowej YAKY 4 x 25 mm2 o długości 663 m, montaż 18 szt. latarni h=9m

z wysięgnikami l=1,5 m montaż 18 opraw 150W, szafka ZKSO.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:45.31.61.10-9

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych: Krzysztof Przybylski - tel (061) 8959-257

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji:

Zamówienie należy zrealizować w terminie 2 tygodni od przekazania przez zamawiającego placu budowy.

Ewentualna zmiana terminu może nastąpić tylko w przypadku, gdy:

-  warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych co zostanie potwierdzone
    wpisem do dziennika budowy,

- wystąpią roboty dodatkowe od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia podstawowego,

- wystąpi awaria nie zawiniona czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do
   których Wykonawca był zobowiązany,

-  wystąpią działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe  zawieszenie realizacji zamówienia,

-  wystąpią nieprzewidziane okoliczności formalno- prawne

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2009 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie - pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2009 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 117.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

 • - cena - 100 %

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • a) w ciągu ostatnich 5 lat wykonali co najmniej 2 tożsame prace (budowa kablowej linii oświetleniowej o długości minimum 500 m)
 • b) zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników
  i inżynierów budownictwa,
 • c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • d) spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

 • a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,
 • b) kosztorys ofertowy,
 • c) oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • e) dane na temat kierownika budowy, wraz jego uprawnieniami i dokumentem potwierdzającym jego przynależność do izby zawodowej inżynierów i techników budownictwa,
 • f) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §4 w/w Rozporządzenia.

     

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06 listopada 2009 r.

 

Pobierz: siwz

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-11-06 11:08:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-11-06 11:08:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-12-01 12:37:39)
Lista wiadomości