logo
logo bip
2009 rok
Nasadzenia drzew i krzewów
 

 

BOP.3411-95/09                                                             Tarnowo Podgórne, dnia 28 października 2009 r.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego" na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, dostarczenie materiału sadzeniowego oraz 3 letnią pielęgnacje posadzonych roslin.

Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem zamówienia opisany jest szczegółowo
w  specyfikacji technicznej, przedmiarze i kosztorysie ofertowym. Pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji - stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

 

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:

77310000-6

 

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia objęty był 36 miesięczna gwarancją.

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych: Andrzej Korpik - tel (061) 8959-226

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Wadium - brak

 

Termin wykonania:  

Nasadzenia roślin w terminie 4 tygodni od podpisania umowy.

Pielęgnacja w okresie 36 miesięcy od dokonania nasadzeń.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu nasadzeń w przypadku gdy warunki pogodowe uniemożliwia wykonanie zamówienia.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 04.11.2009 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.11.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 117.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

 • - cena - 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • - wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat co najmniej dwóch robót związanych nasadzeniami lub z modernizacją terenów zieleni o łącznej wartości minimum 200.000 zł brutto)
 • - zapewnią nadzór wykwalifikowanej kadry w tym:

- minimum dwie osoby  posiadające wykształcenie wyższe zawodowe ogrodnicze,
   leśne lub architektury krajobrazu,

- minimum jedną osobę posiadającą kwalifikacje Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni

 • - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • - spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

 • a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,
 • b) oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • d) kosztorys ofertowy
 • e) wykazu osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
 • f) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §4 w/w Rozporządzenia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 października 2009 r.

Pobierz: siwz

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-10-28 09:57:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-10-28 09:57:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-11-04 12:02:29)
Lista wiadomości