logo
logo bip
2009 rok
Usługi transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne
 

BOP.3411-93/09                                                             Tarnowo Podgórne, dnia 23 października 2009 r.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego" na świadczenie usługi transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne oraz jej połączenia z miastem Poznań.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • - obsługę 8 linii autobusowych zgodnie z załączonym schematem, przy czym zakłada się szacunkową ilość kilometrów w okresie trwania umowy na 1.650.000 km.
 • - bieżącą konserwację i naprawy oraz utrzymanie czystości przystanków autobusowych,
 • - druk i kolportaż biletów autobusowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne oraz na Ogrodach w Poznaniu.

      -    prowadzenie kontroli biletów na poszczególnych liniach.

Zamawiający będzie dokonywał rozliczenia zamówienia na podstawie miesięcznych faktur za faktycznie przejechane kilometry pomnożone przez stawkę za wozokilometr pomniejszone o przychody Wykonawcy z tytułu sprzedaży biletów netto i prowizję dla punktów sprzedaży i kierowców.

Ceny biletów, stosowane ulgi oraz zwolnienia z opłaty za przejazdy ustala Zamawiający.

Zamawiający dopuszcza zmianę stawki za wozokilometr w momencie, gdy średnia cena  oleju napędowego w danym miesiącu obowiązywania umowy wzrośnie lub zmaleje więcej niż  7 % w stosunku do ceny z dnia 01 grudnia 2009 r. Przyjmuje się, że do powyższych obliczeń będą brane ceny hurtowe paliw ogłaszane przez PKN ORLEN + 3%

W takim przypadku wzrost lub obniżenie stawki za wozokilometr nastąpi o 28 %  stopy wzrostu ceny oleju napędowego. Ciężar udokumentowania wzrostu i spadku cen oleju napędowego w przypadku zmiany stawki za wozokilometr w danym miesiącu spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia która zostanie powierzona do realizacji podwykonawcom.

Zamawiający dopuszcza modyfikacje rozkładu jazdy i schematu linii w zależności od bieżących potrzeb.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 60112000-6

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Wadium: 50.000 zł.  ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

Termin wykonania:

Realizacja umowy od dnia podpisania do 31 grudnia 2010 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 03.12.2009 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.12.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 117.

Termin związania z ofertą upływa po 60 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

 • - cena - 100 %

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • - spełniają wymagania art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • - w ciągu ostatnich 3 lat wykonywali co najmniej 1 usługę tożsamą z przedmiotem zamówienia (zbiorowy transport osób na terenie miasta lub gminy), ciągle w czasie nie krótszym niż 1 rok.
 • - posiadają licencję na prowadzenie krajowych przewozów osobowych oraz certyfikat kompetencji zawodowych,
 • - dysponują kadrą minimum 40 kierowców posiadających stosowne świadectwa kwalifikacji,
 • - posiadają niezbędny potencjał techniczny w postaci 20 autobusów z czego:
 • - 17 pojazdów o liczbie 95-100 miejsc,
 • - 3 pojazdy o min. 50 miejscach,
 • - minimum 10 pojazdów niskopodłogowych
 • - minimum 10 pojazdów o klasie silnika min EURO II

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 16 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

 • a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,
 • b) oświadczenia w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • d) Licencje na prowadzenie krajowych przewozów osobowych oraz certyfikat kompetencji zawodowych,
 • e) aktualne zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 • h) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
 • i) wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń (autobusów), którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca
 • j) wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §4 w/w Rozporządzenia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
w dniu 23 października 2009 r.

 

Pobierz: siwz, wyjasnienia1 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-10-23 13:48:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-10-23 13:48:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-12-14 09:01:42)
Lista wiadomości