logo
logo bip
2009 rok
Inspektor nadzoru nad inwestycjami na terenie gminy Tarnowo Podgórne
 

BOP.3411-87/09                                                                    Tarnowo Podgórne, dnia 20 października 2009 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Część I - pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad rozbiórką budynku gospodarczego z garażem oraz nad budową nawierzchni placu wejściowego, parkingu i placu magazynowego oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia parkingu w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 96

 

Wartość szacunkowa inwestycji netto: 622.379,31 zł.

Do realizacji zamówienia winien powstać zespół inspektorów posiadających uprawnienia do prowadzenia nadzoru w branżach:

- budowlanej

- drogowej,

- sanitarnej (odwodnienie)

- elektrycznej

Część II - pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową instalacji kanalizacji
                  deszczowej na terenie Szkoły podstawowej w Lusówku - etap I

 

Wartość  inwestycji netto: 206.116,76 zł.

Do realizacji zamówienia wymagany jest inspektor nadzoru w branży sanitarnej.

Część III - pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad nadbudową budynku
                   komunalnego w Tarnowie Podgórnym ul. Pocztowa 3

 

Wartość szacunkowa inwestycji netto: 429.986,50 zł.

Do realizacji zamówienia winien powstać zespół inspektorów posiadających uprawnienia do prowadzenia nadzoru w branżach:

- budowlanej,

- sanitarnej (wod-kan, c.o., gaz)

- elektrycznej

 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 71.52.00.00-9

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych -  Ewa Taciak, tel. (061)8959-258

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie  przewiduje udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji:

Na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z terminami przewidzianymi na jej zakończenie. Przewidywany termin:

                                               część I - do 31.03.2010 r.

                                   część II - do 31.03.2010 r.

                                   część III - do 30.04.2010 r.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 października 2009 r. do godziny 13:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie - pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 października 2009 r. o godzinie 13:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

 • - cena - 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 2. spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 3. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i które posiadają stosowne uprawnienia wymagane, zgodnie z prawem budowlanym, do pełnienia funkcji inspektora nadzoru i wykażą się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, (wymagane uprawnienia w branżach wymienionych w pkt. 3 SIWZ dla poszczególnych części)
 4. w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 2 tożsame prace (prowadzili nadzór inwestorski) w branżach opisanych w przedmiocie zamówienia

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

 • a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,
 • b) oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • d) wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz kopią uprawnień do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w poszczególnych branżach wymienionych w pkt. 3 SIWZ, z dokumentem potwierdzającym przynależność do izby samorządu zawodowego.
 • e) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 października 2009 r.

 

Pobierz: siwz

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-10-20 10:45:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-10-20 10:45:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-10-28 10:03:27)
Lista wiadomości