logo
logo bip
2009 rok
Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego i przeciwwodnego ścian piwnic i fundamentów budynku pałacu w Jankowicach
 

BOP.3412-83/09                                                             Tarnowo Podgórne, dnia 02 października 2009 r.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego" na wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego i przeciwwodnego ścian piwnic i fundamentów budynku pałacu
w Jankowicach.

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji określony jest w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót i obejmuje:

            - osuszenie i izolację ścian piwnic i fundamentów

            - wykonanie drenażu opaskowego

 

Wszystkie roboty będą prowadzone pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Projekt i technologia wykonania prac została zatwierdzona przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

  

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć na swój koszt do siedziby Zamawiającego najpóźniej w terminie zakończenia robót, komplet dokumentów zgodnych z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (atesty i certyfikaty na zastosowane materiały, protokoły odbiorów i inne).

 

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia objęty był minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji

 

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 45453000-7

 

Wykonawca zastosuje materiały  podane w projekcie oraz w specyfikacji technicznej.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej polegającej na zastosowaniu innej technologii wykonania zamówienia. W takim przypadku należy opracować na swój koszt projekt zamienny oraz uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wprowadzone rozwiązanie.

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych: Juliusz Jerzykiewicz - tel (061) 8959-283

 

Zamawiający nie  przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Wadium: brak

Termin wykonania:  

Rozpoczęcie robót po przekazaniu placu budowy.

Przekazanie placu budowy do 7 dni od daty podpisania umowy.

Zakończenie robót: 18.12.2009 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 22.10.2009 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.10.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 117.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

 • - cena - 100 %

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • - wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie lub remont minimum 2 budynków w technologii opisanej w przedmiocie zamówienia lub równoważnej).
 • - zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracach remontowych przy obiektach zabytkowych
 • - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • - spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

 • a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,
 • b) oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • d) kosztorys ofertowy
 • e) dane na temat kierownika budowy wraz z uprawnieniami i dokumentami potwierdzającym przynależność do izby zawodowej inżynierów i techników budownictwa,
 • f) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §4 w/w Rozporządzenia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dniu 02 października 2009 r.

 

Pobierz: siwz, wyjaśnienia1 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-10-02 11:59:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-10-02 11:59:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-10-23 13:09:42)
Lista wiadomości