logo
logo bip
2009 rok
Dostawa fabrycznie nowego pojazdu ratowniczo - gaśniczego
   

BOP.3413-81/09                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 23 września 2009 r.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego" dostawę  fabrycznie nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu pn. „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Podgórnym przez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego"

 

Specyfikacją techniczną pojazdu stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

      Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych. W takim przypadku, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawowa formą wykazania, że urządzenia są równoważne lub o lepszych parametrach jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.

Cała dokumentacja samochodu (łącznie z książką serwisową) musi być udostępniona w języku polskim.

Wymagany okres gwarancji na pojazd wraz z urządzeniami minimum 24 miesiące

Zamawiający wymaga wskazania, które elementy zamówienia Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:34144210-3

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych - Tadeusz Grodziński, tel. (061)8959-229

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia do 30 kwietnia 2010 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 08.10.2009 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.10.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

 • - cena - 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • a) zaproponują pojazd wraz z urządzeniami o parametrach technicznych nie gorszych iż opisane
  w specyfikacji technicznej
 • b) wykażą się realizacją minimum 2 tożsamych zamówień w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, za tożsame zamówienia zamawiający uzna dostawę pojazdu ratowniczo - gaśniczego.
 • c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • d) spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

 • a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,
 • b) oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • d) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie.
 • e) świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002),
 • f) materiały pozwalające ocenić proponowany pojazd i urządzenia w szczególności:

- rysunki poglądowe samochodu z wymiarami i propozycją zamieszczenia oznakowania

- schemat układu wodno-pianowego samochodu,

-  bilans masowy samochodu z wyszczególnieniem następujących parametrów:

            - masa własna samochodu [kg],

            - masa wyposażenia [kg],

            - naciski na osie [kg],

            - obciążenie strony lewej i prawej samochodu [kg],

            - maksymalna masa rzeczywista samochodu (z załogą, pełnymi zbiornikami i wyposażeniem)[kg],

            - dopuszczalna masa całkowita samochodu podana w świadectwie homologacji [kg],

            - dopuszczalna techniczna masa całkowita samochodu podana w świadectwie homologacji [kg],

            - rezerwa masy liczona jako różnica pomiędzy techniczną dopuszczalną masą całkowitą     
               samochodu podaną w świadectwie homologacji, a maksymalną masą rzeczywistą samochodu [%],

            - maksymalna moc silnika [kW].

 

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.09.2009 r.

 

Pobierz: SIWZ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-09-23 08:44:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-09-23 08:44:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-10-12 08:48:03)
Lista wiadomości