logo
logo bip
2009 rok
Inspektor nadzoru - zagospodarowanie plaży jeziora Lusowskiego
 

BOP.3411-82/09                                                                                Tarnowo Podgórne, dnia 21 września 2009 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową budynku handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem fragmentu plaży jeziora Lusowskiego.

W zakres inwestycji wchodzą następujące prace:

- budowa budynku handlowo - usługowego

- budowa wiaty na sprzęt pływający

- budowa grilla i pomieszczenia na odpadki

- wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z trybunami

- wykonanie układu komunikacyjnego oraz zagospodarowanie terenu

 

Wartość ofertowa  inwestycji brutto: 1 685 042,72  zł.

Do realizacji zamówienia winien powstać zespół inspektorów posiadających uprawnienia do prowadzenia nadzoru w branżach:

- budowlanej,

- sanitarnej

- elektrycznej

- drogowej

 

Zakres czynności inspektora nadzoru.

Zakres czynności Inspektora Nadzoru obejmować będzie następujące etapy:

Etap I - nadzór nad realizacja inwestycji i kontrola rozliczeń budowy

Etap II - udział w odbiorze końcowym inwestycji, nadzór nad usunięciem ewentualnie powstałych wad
i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru inwestycji, rozliczenie inwestycji

 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 71310000-4

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych -  Andrzej Korpik, tel. (061)8959-226

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji:

Na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z terminami przewidzianymi na jej zakończenie. Przewidywany termin do 30.04.2010 r.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 września 2009 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie - pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września 2009 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 117.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

 • - cena - 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 2. spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 3. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i które posiadają stosowne uprawnienia wymagane, zgodnie z prawem budowlanym, do pełnienia funkcji inspektora nadzoru i wykażą się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, (wymagane uprawnienia w branżach wymienionych w pkt. 3 SIWZ)
 4. w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 2 tożsame prace (prowadzili nadzór inwestorski) w zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia (w branżach wymienionych w pkt. 3 SIWZ)

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

 • a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,
 • b) oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • d) wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz kopią uprawnień do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w poszczególnych branżach wymienionych w pkt. 3 SIWZ, z dokumentem potwierdzającym przynależność do izby samorządu zawodowego.
 • e) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 września 2009 r.

 

Pobierz: SIWZ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-09-22 09:13:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-09-22 09:13:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-10-01 07:59:17)
Lista wiadomości