logo
logo bip
2009 rok
Utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni w gminie Tarnowo Podgórne oraz wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, wycinka drzew i krzewów oraz chirurgia drzew na terenie Gminy Tarn

 WYJAŚNIENIA 1

BOP.3411-64/09                                                                    Tarnowo Podgórne, dnia 14 sierpnia 2009 r. 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115,

62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni w gminie Tarnowo Podgórne oraz wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, wycinka drzew i krzewów oraz chirurgia drzew na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, stanowiących własność Gminy Tarnowo Podgórne zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w SIWZ. 

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. 

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 77310000-6 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych – Monika Rutkowska-Jarosz, tel. (061) 8959-205

- w sprawach merytorycznych – Andrzej Korpik, tel. (061) 8959-226 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych. 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Termin wykonania:  Realizacja zamówienia – sukcesywnie w okresie 2 lat od daty zawarcia umowy. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 25.08.2009 r. do godziny 13:00.Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.08.2009 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 117.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert. 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 % 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji usług porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat wykonanie co najmniej dwóch zadań odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż w części I: 100.000 zł brutto, w części II: 150.000 zł brutto.)

-              zapewnią:

·          w części I: osobę przewidzianą do kierowania pracami posiadającą wykształcenie wyższe zawodowe ogrodnicze, rolnicze lub leśne i minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pielęgnacji terenów zieleni lub wykształcenie średnie ogrodnicze, rolnicze lub leśne i minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pielęgnacji terenów zieleni;

·          w części II: osobę przewidzianą do kierowania pracami posiadającą wykształcenie wyższe zawodowe ogrodnicze lub leśne i minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pielęgnacji drzew oraz dwie osoby z ukończonym kursem pilarzy II stopnia i dwoma osobami posiadającymi kurs pilarzy I stopnia wraz z min. dwuletnim stażem pracy w zakresie pielęgnacji drzew;-              posiadają niezbędny sprzęt potrzebny do wykonania przedmiotu zamówienia

·         w części I:- samochód ciężarowy o ładowności pow. 3,5 tony lub ciągnik rolniczy z przyczepą                                              - min. 1 szt.

- kosiarka ciągnikowa                                                          - min. 1 szt.

- kosiarka samojezdna                                                           - min. 1 szt.

- kosy spalinowe                                                                   - min.  3 szt.

·         w części II:

- samochód ciężarowy o ładowności pow. 3,5 tony         – min 1 szt.

- ciągnik z przyczepą                                                     - min. 1 szt.

- rębak do gałęzi                                                            - min. 1 szt.

- frezarka do pni                                                            - min. 1 szt.

- pilarki spalinowe                                                          - min.  3 szt.

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

a)      ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,

b)      oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d)      formularz ofertowy,

e)      wykaz osób, które będą realizowały zamówienie wraz z informacją o ich wykształceniu, posiadanych kwalifikacjach oraz doświadczeniu zgodnie z warunkiem opisanym w pkt. 7b,

f)       wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zadania te zostały wykonane należycie potwierdzające warunek opisany w pkt.7a.g)      wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §4 w/w Rozporządzenia. Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.
 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.08.2009 r. 

Pobierz: SIWZ

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-08-14 12:51:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2009-08-14 12:56:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-09-11 10:31:26)
Lista wiadomości