logo
logo bip
2009 rok
Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów oraz komórkowych aparatów telefonicznych.

 POBIERZ:  Wyjaśnienia 1, Formularz ofertowy

BOP.3411-68/09                                                                                                                                                                                           Tarnowo Podgórne, dnia 5 sierpnia 2009 r. 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115,

 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. ( 061) 8146-118 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów oraz komórkowych aparatów telefonicznych.

 I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów oraz komórkowych aparatów telefonicznych zgodnie z poniższym opisem:  

Zadanie 1:

Usługi telekomunikacyjne w zakresie 41 numerów abonenckich (zachowanie 38 obecnie istniejących numerów + 3 nowe numery) wraz z dostawą 41 aparatów telefonicznych (fabrycznie nowych) z wyposażeniem (bateria, ładowarka, instrukcja obsługi w j. polskim) i kartami SIM. 

Grupa A

Skład grupy wchodzi 5 aparatów telefonicznych wraz z kartami SIM. Warunki w zakresie abonamentu:-         minimum 500 darmowych minut w ramach abonamentu do wszystkich sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej,-         bezpłatne i nielimitowane krajowe połączenia głosowe pomiędzy zakupionymi numerami (sieć firmowa),-         minimum 100 darmowych sms-ów do wszystkich sieci telefonii komórkowej,-         niewykorzystany pakiet przechodzi na następny okres rozliczeniowy i jest rozliczany w pierwszej kolejności,-         połączenia po przekroczeniu pakietu darmowych minut/sms-ów mają być naliczane zgodnie z ceną obowiązującą w publicznej ofercie dla abonentów biznesowych Wymagania odnośnie telefonów:Telefon Sony Ericsson C905 lub równoważnyMaksymalny czas czuwania [godz.]: 380 (2G) 260 (2G) Maksymalny czas rozmów [min]: 630 (2G) 240 (3G) Sieci: GSM 850/900/1800/1900 UMTS 2100 HSDPA Standardowy akumulator: 930mAh Rozdzielczość wyświetlacza [piksele]: 240x320 Aparat wbudowanyDyktafon Radio FM Typ aparatu: 8,1 Megapiksela  

Grupa B

W skład 2 grupy wchodzi 15 aparatów telefonicznych wraz z kartami SIM. Warunki w zakresie abonamentu:-         minimum 200 darmowych minut w ramach abonamentu do wszystkich sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej,-         bezpłatne i nielimitowane krajowe połączenia głosowe pomiędzy zakupionymi numerami (sieć firmowa),-         minimum 50 darmowych sms-ów,-         niewykorzystany pakiet przechodzi na następny okres rozliczeniowy i jest rozliczany w pierwszej kolejności,-         połączenia po przekroczeniu pakietu darmowych minut/sms-ów mają być naliczane zgodnie z ceną obowiązującą w publicznej ofercie dla abonentów biznesowych. Wymagania odnośnie aparatów telefonicznych:telefon NOKIA E51 lub równoważny (2 telefony Sony Ericsson C902 lub równoważny)max czas czuwania: nie mniej niż 300hmax czas rozmów: nie mniej niż 250 minSieci: GSM 850/900/1800/1900+UMTS Rozdzielczość wyświetlacza [piksele]: 240x320 Aparat wbudowany (2 aparaty z autofocusem)Dyktafon Obsługa kart pamięci: microSD Typ aparatu: 1 Mpix (2 telefony aparat 5 Mpix + możliwość nagrywania filmów) 

Grupa C

W skład grupy wchodzi 21 aparatów telefonicznych wraz z kartami SIM.

 Warunki w zakresie abonamentu:-         minimum 100 darmowych minut w ramach abonamentu do wszystkich sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej,-         bezpłatne i nielimitowane krajowe połączenia głosowe pomiędzy zakupionymi numerami (sieć firmowa),-         minimum 50 darmowych sms-ów,-         niewykorzystany pakiet przechodzi na następny okres rozliczeniowy i jest rozliczany w pierwszej kolejności,-         połączenia po przekroczeniu pakietu darmowych minut/sms-ów mają być naliczane, zgodnie z ceną obowiązującą w publicznej ofercie dla abonentów biznesowych Wymagania odnośnie aparatów telefonicznych:telefon NOKIA E51 lub równoważny (1 telefon Sony Ericsson C902 lub równoważny)max czas czuwania: nie mniej niż 300hmax czas rozmów: nie mniej niż 250 minSieci: GSM 850/900/1800/1900+UMTS Rozdzielczość wyświetlacza [piksele]: 240x320 Aparat wbudowany (1 aparat z autofocusem)Dyktafon: tak Obsługa kart pamięci:microSD Typ aparatu: 2 Mpix (1 telefon 5 Mpix + możliwość nagrywania filmów)

 Zadanie 2

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do sieci Internet na zasadzie abonamentu (11 szt.) wraz z dostawą 11 modemów w standardzie USB (fabrycznie nowych).  Wymagania:- modemy muszą być fabrycznie nowe,- modem ze złączem USB- transmisja danych min 7,2 Mbps- w ramach abonamentu możliwość przesyłu i odbioru danych w min. wielkości 2 GB.- praca w systemie Windows XP, Windows Vista (aktualne sterowniki)

II. Zamawiający wymaga zachowania dotychczasowych 38 numerów.Zamawiający oświadcza, iż obecnie korzysta z 38 numerów abonamentów oraz 11 numerów bezprzewodowego dostępu do Internetu sieci Orange PTK Centertel. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przejęcia i zachowania wszystkich 38 numerów abonamentowych oraz 11 numerów Internetu bezprzewodowego. Ewentualne koszty przeniesienia numerów do własnej sieci poniesie Wykonawca. Po stronie wykonawcy leży dokonanie wszelkich formalności związanych z rozwiązaniem dotychczasowych umów i przeniesieniem numerów od dotychczasowego operatora. 

 III. Wymagania dodatkowe dla Grup A,B,C- bezpłatne taryfikowanie rozmów co sekundę,- bezpłatne inicjowanie połączeń,- identyfikacja połączeń przychodzących,- darmowa poczta głosowa,- bezpłatna możliwość sprawdzania stanu własnego rachunku przez danego użytkownika (w tym stanu wykorzystania pakietu darmowych minut),- usługa roamingu aktywna dla wszystkich numerów,-cena połączenia po przekroczeniu pakietu darmowych minut jednakowa dla wszystkich 3 grup.

 IV. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na ogólnych warunkach określonych przez producenta (nie mniej niż 12 miesięcy). Zamawiający ma możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji.

V. Zamawiający wymaga dostarczenia na czas naprawy aparatu zamiennego o równoważnych parametrach. Wykonawca zapewni bezpłatny transport uszkodzonego i naprawionego sprzętu do i z siedziby Zamawiającego.

VI. Warunki rozliczenia:- okresem rozliczeniowym będzie okres nie dłuższy niż 1 miesiąc,- faktura zbiorcza w cyklu miesięcznym,- płatność przelewem w terminie: 14 dni od otrzymania faktury VAT.

VII. Wykonawca zapewni w ramach obsługi posprzedażowej wyznaczenie opiekuna technicznego oraz handlowego w celu zapewnienia bieżącego kontaktu z klientem.

VIII. Oferowane aparaty telefoniczne muszą być fabrycznie nowe, dostarczone w fabrycznych opakowaniach, zawierających wszystkie akcesoria dołączane przez producenta do nowego sprzętu. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

 Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

64.21.20.00-5 Usługi telefonii komórkowej

32.25.00.00-0 Telefony komórkowe

72.40.00.00-4 Usługi Internetowe

 32.55.24.10-4 Modemy 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: - w sprawach formalnych: Monika Rutkowska-Jarosz, tel. (061) 8959-205- w sprawach merytorycznych: Piotr Dobry – tel. (061) 8959-284

 Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 

Wadium – brak.  

ermin wykonania:  Realizacja zamówienia: po zawarciu umowy, od momentu przejęcia i zachowania wszystkich numerów przez okres 12 miesięcy.

 Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 12.08.2009 r. do godziny 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.08.2009 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 117.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert. 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:-         cena brutto – waga 100 % 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-               nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-               spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia. Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.
 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5 sierpnia 2009 r.

  Pobierz: siwz
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-08-05 15:31:14)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-08-05 15:30:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-08-14 10:39:45)
Lista wiadomości