logo
logo bip
2009 rok
Budowa oświetlenia ul. Zakrzewskiej w Batorowie (Lusowie)

 BOP.3412-65/09                                                                                                                                                  Tarnowo Podgórne, dnia 28 lipca 2009 r. 

WÓJT GMINY

TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118 

ogłasza przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ul. Zakrzewskiej w Batorowie (Lusowie). Budowa kablowej linii oświetleniowej o długości 550 m, montaż 13 szt. latarni h=9m z wysięgnikami I-1,5m, montaż  13 opraw 150W.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:45.31.61.10-9 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Monika Rutkowska-Jarosz,

tel. (061) 8959-205

- w sprawach merytorycznych: Krzysztof Przybylski – tel (061) 8959-257 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 

Termin realizacji:

Realizacja zamówienia w terminie do 30.09.2009r.

Ewentualna zmiana terminu może nastąpić tylko w przypadku, gdy warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.08.2009 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2009 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 117.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 % 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)            w ciągu ostatnich 5 lat wykonali co najmniej 3 tożsame prace (budowa kablowej linii oświetleniowej o długości minimum 400 m i montażu minimum 10 szt. latarni),

b)            zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

c)            nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

d)            spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia. 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

a)      ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,

b)      kosztorys ofertowy,

c)      oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

d)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

e)      dane na temat kierownika budowy, wraz jego uprawnieniami i dokumentem potwierdzającym jego przynależność do izby zawodowej inżynierów i techników budownictwa,

f)       wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §4 w/w Rozporządzenia.     

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.
 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 lipca 2009 r.

 

Pobierz SIWZ  
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-07-28 10:46:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-07-28 10:35:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-09-08 11:00:29)
Lista wiadomości