logo
logo bip
2009 rok
Remont części środkowej dachu Pałacu w Jankowicach
 

BOP.3412-67/09                                                             Tarnowo Podgórne, dnia 24 lipca 2009 r.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego" na remont dachu nad częścią centralną pałacu w Jankowicach.

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji określony jest w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót i obejmuje m.in.:

 • - roboty rozbiórkowe
 • - roboty ciesielski
 • - roboty murarski i tynkarskie
 • - roboty ślusarskie
 • - roboty dekarskie i blacharskie

Wszystkie roboty będą prowadzone pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji - stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne.

  

Wykonawca przed rozpoczęciem robót będzie zobowiązany do zabezpieczenia płytami OSB nastopnic oraz balustrady głównej klatki schodowej.

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć na swój koszt do siedziby Zamawiającego najpóźniej w terminie zakończenia robót, komplet dokumentów zgodnych z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (atesty i certyfikaty na zastosowane materiały, protokoły odbiorów i inne).

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia objęty był minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji

 

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

 

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 45260000-7

 

Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej.

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych: Juliusz Jerzykiewicz - tel (061) 8959-283

 

Zamawiający nie  przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Wadium: brak

Termin wykonania:  

Rozpoczęcie robót po przekazaniu placu budowy.

Przekazanie placu budowy do 14 dni od daty podpisania umowy.

Zakończenie robót: 30.10.2009r

Zmiana terminu możliwa tylko w momencie wystąpienia robót dodatkowych od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 14.08.2009 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.08.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 117.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

 • - cena - 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • - wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie lub remont minimum 2 konstrukcji dachowych w technologii opisanej w przedmiocie zamówienia).
 • - zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracach remontowych przy obiektach zabytkowych
 • - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • - spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

- ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,

- oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- kosztorys ofertowy

- dane na temat kierownika budowy wraz z uprawnieniami i dokumentami potwierdzającym przynależność do izby zawodowej inżynierów i techników budownictwa,

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §4 w/w Rozporządzenia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dniu 24 lipca 2009 r.

 

Pobierz: siwz

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-07-24 11:10:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-07-24 11:10:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-09-08 11:00:01)
Lista wiadomości