logo
logo bip
2009 rok
Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem fragmentu plaży jeziora Lusowskiego.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z pytaniami do siwz Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 10.08.2009 r. do godz. 10.00

Pobierz: wyjaśnienia

Pobierz: wyjaśnienia2

BOP.3412-54/09                                                                                                                                                    Tarnowo Podgórne, dnia 10 lipca 2009 r. 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na budowę budynku handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem fragmentu plaży jeziora Lusowskiego.

 

 Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem zamówienia opisany jest szczegółowo w  projekcie technicznym, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót. Pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne   Specyfikacja techniczna, przedmiar robót i projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:45110000-1, 45231300-8, 45311000-0, 45233000-9 Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia objęty był minimum 36 miesięczną gwarancją. Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej i projekcie. 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Monika Rutkowska-Jarosz, tel. (061) 8959-205

- w sprawach merytorycznych: Andrzej Korpik – tel (061) 8959-226 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach opisanych w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 

Wadium – 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych). 

Termin wykonania:  Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 r. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 03.08.2009 r. do godziny 10:00.Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.08.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert. 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 % 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej dwóch robót tożsamych z przedmiotem zamówienia  o łącznej wartości minimum 800.000 zł brutto)

-              zapewnią nadzór wykwalifikowanej kadry w tym kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa (uprawnienia budowlane - kierownik budowy), ponadto wymagana osoba z uprawnieniami sanitarnymi oraz elektrycznymi).

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia. 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i prowadzić aukcji elektronicznej. 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 lipca 2009 r.

 

Pobierz SIWZ, SIWZc3, SIWZc1

  
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-07-10 14:48:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-07-10 12:51:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-08-14 10:39:12)
Lista wiadomości