logo
logo bip
2009 rok
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Sojowej w Wysogotowie

BOP.3412-58/09                                                               Tarnowo Podgórne, dnia 07 lipca 2009 r. 

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na budowę kanalizacji deszczowej ul. Sojowej w Wysogotowie 

Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia objęty był 36 miesięczną gwarancją. 

Szczegółową lokalizację urządzeń, będących przedmiotem zamówienia, zawierają plany sytuacyjno-wysokościowe. Szczegóły konstrukcyjne przedmiotu zamówienia zawiera opis techniczny do projektu wykonawczego wraz z częścią rysunkową oraz szczegółowe specyfikacje techniczne.

Zakres rzeczowy, będący podstawą opracowania kosztorysu ofertowego, jest określony w załączonym przedmiarze robót; pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne. 

Przedmiot zamówienia opisany jest we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

45232130-2   Rurociągi do odprowadzania wody burzowej.

45110000-1   Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych – Monika Rutkowska - Jarosz, tel. (061) 8959-205

- w sprawach merytorycznych – Maciej Falbierski , tel. (061) 8959-249 

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Termin wykonania: Zamówienie należy wykonać w terminie – 3 tygodnie od zawarcia umowy.

Ewentualna zmiana terminu może nastąpić tylko w przypadku, gdy warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub gdy wystąpią roboty dodatkowe od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia podstawowego. 

 Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 27.07.2009 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.07.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert. 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 % 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat wykonanie co najmniej dwóch robót związanych z budową kanalizacji deszczowej)

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa

– wymagane uprawnienia kanalizacyjne

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia. 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

a)      ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,

b)      oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d)      kosztorys ofertowy,

e)      dane na temat kierownika budowy wraz z uprawnieniami i dokumentami potwierdzającym przynależność do izby zawodowej inżynierów i techników budownictwa,

f)       wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §4 w/w Rozporządzenia. Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i prowadzić aukcji elektronicznej. 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07 lipca 2009 r.

 

 Pobierz SIWZ 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-07-07 12:36:45)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-07-07 12:31:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-09-08 10:57:59)
Lista wiadomości