logo
logo bip
2009 rok
Rozbudowa istniejących placów zabaw w Kokoszczynie, Sadach, Ceradzu Kościelnym i Przeźmierowie

BOP.3412-56/09                                                               Tarnowo Podgórne, dnia 07 lipca 2009 r. 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórnetel. (061) 8959-201, fax. 8146-118 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na rozbudowa istniejących placów zabaw w Kokoszczynie, Sadach, Ceradzu Kościelnym i Przeźmierowie

 

 Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem zamówienia opisany jest szczegółowo
w opisie technicznym, dokumentacji fotograficznej i przedmiarze, które stanowią załącznik do siwz.
 

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. 

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:37535200-9 

Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej. 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Monika Rutkowska - Jarosz, tel. (061) 8959-205

- w sprawach merytorycznych: Ewa Taciak – tel (061) 8959-258 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 

Wadium: brak 

Termin wykonania:  najpóźniej 8 tygodni od daty zawarcia umowy 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 29.07.2009 r. do godziny 10:00.Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.07.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert. 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:-        cena – 100 % 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie  minimum 1 placu zabaw).

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa

-              udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji,

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

a)      ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,

b)      oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d)      kosztorys ofertowy

e)      dane na temat kierownika budowy wraz z uprawnieniami i dokumentami potwierdzającym przynależność do izby zawodowej inżynierów i techników budownictwa,

f)       wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §4 w/w Rozporządzenia. Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i prowadzić aukcji elektronicznej. 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07 lipca 2009 r.

 

Pobierz SIWZ

 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-07-07 12:20:46)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-07-07 12:21:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-08-14 10:38:26)
Lista wiadomości