logo
logo bip
2009 rok
Poprawa dostępności do ponadregionalnego układu drogowego przez budowę obwodnicy Tarnowa Podgórnego

UWAGA!!!

W związku z licznymi pytaniami do siwz Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostanie przesunięty do dnia 14 lipca 2009 r. godz. 13:00. Jednoczesnie w najbliższym możliwym terminie zamieścimy wszystkie pytania złożone przez wykonawców oraz udzielone wyjaśnienia. 

 

Pobierz: wyjasnienia , wyjasnienia2

 

BOP.3412-52/09                                                             Tarnowo Podgórne, dnia 19 czerwca 2009 r.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „ Poprawę dostępności do ponadregionalnego układu drogowego przez budowę obwodnicy Tarnowa Podgórnego

Zamawiający zakłada, że inwestycja będzie współfinansowana  przez Europejskie  Fundusze Strukturalne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 - 2013. W  związku z tym musi być prowadzona i rozliczana zgodne projektem i  wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO 2007 - 2013.

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem zamówienia opisany jest szczegółowo
w  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót. Ewentualne pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji - stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne   Specyfikacja techniczna, przedmiar robót i projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

 

Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 36 miesięczną gwarancją.

 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

 

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:

      45233100-0   Roboty  w  zakresie  budowy  autostrad  i  dróg

Do obowiązku i na koszt Wykonawcy należy także:

 • a) badanie zagęszczenia zasypki wykopów tymczasowych w dostosowaniu do wymogów projektu technicznego i klasy drogi (pasa roboczego),
 • b) opłaty składowiskowe związane z odwozem gruntu i nadmiaru urobku,
 • c) opłaty za czasowe składowiska urobku,
 • d) naprawy dróg i ulic zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu
  i maszyny budowlane, zatrudnione na budowie oraz pojazdy korzystające z objazdów,
 • e) likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy,
 • f) płukanie i próby szczelności oraz koszt zrzutu wody po próbach szczelności i oczyszczenia z namułu rowów (kolektorów) po płukaniu rurociągów i wpustów,
 • g) koszty wycinki drzew i krzewów
 • h) odszkodowania za zniszczenie upraw i zieleni,
 • i) obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą,
 • j) nadzór archeologiczny,
 • k) montaż tablicy informacyjnej przed rozpoczęciem inwestycji ( tablicę dostarcza Zamawiający)
 • l) montaż tablicy pamiątkowej po zakończeniu inwestycji (tablicę dostarcza Zamawiający)

 

Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej i projekcie.

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych - Maciej Falbierski, tel. (061) 8959-249

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert musi wnieść wadium o wartości 150.000,00 zł.  (słownie: sto pięcdziesiąt tysięcy złotych)

Termin wykonania:

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 31 października 2010r.

W roku 2009 należy wykonać odcinek drogi o długości 0,65 km oraz jedno rondo.

 

Ewentualna zmiana terminu może nastąpić tylko i wyłącznie za zgoda Zamawiającego w przypadku, gdy:

-  warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych co zostanie potwierdzone
    wpisem do dziennika budowy,

- wystąpią roboty dodatkowe od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia
   podstawowego,

- wystąpi awaria nie zawiniona czynnościami lub nie wynikająca z zaniechania czynności, do
   których Wykonawca był zobowiązany,

-  wystąpią działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania
    lub czasowe  zawieszenie realizacji zamówienia,

-  wystąpią nieprzewidziane okoliczności formalno- prawne.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 09.07.2009 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.07.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

 • - cena - 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • - wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej dwóch robót związanych z budowa dróg w technologii nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 8.000.000 zł brutto każda)
 • - zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa (uprawnienia drogowe), dodatkowo wymagane są osoby z uprawnieniami kanalizacyjnymi, elektrycznymi i telekomunikacyjnymi
 • - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 6.000.000 zł
 • - posiadają zdolność kredytową lub środki na rachunku na kwotę nie mniejszą niż 6.000.000 zł
 • - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • - spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

 • a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,
 • b) oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • d) kosztorys ofertowy w formie uproszczonej
 • e) dane na temat kierownika budowy oraz innych osób sprawujących nadzór w poszczególnych branżach zgodnie z warunkiem opisanym w pkt. 7b, wraz z uprawnieniami i dokumentami potwierdzającym przynależność do izby zawodowej inżynierów i techników budownictwa,
 • f) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie potwierdzające warunek opisany w pkt.7a.
 • g) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • h) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §4 w/w Rozporządzenia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 czerwca 2009 r.

 

Pobierz: siwz

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-06-19 13:20:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-06-19 13:20:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-07-22 08:43:29)
Lista wiadomości