logo
logo bip
2009 rok
Rozbudowa szkoły podstawowej w Tarnowie Podgórnym
 

BOP.3412-44/09                                                                                                 Tarnowo Podgórne, dnia 05 czerwca 2009 r.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego" na rozbudowę szkoły podstawowej - dobudowa bloku dydaktycznego oraz sali gimnastycznej w Tarnowie Podgórnym przy ul. Szkolnej 1a

Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem zamówienia opisany jest szczegółowo w  projekcie technicznym, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót. Pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji - stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne   Specyfikacja techniczna, przedmiar robót i projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:

45214210-5, 45111000-8, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6

 

Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi i gwarancji wynosi:

- 60 miesięcy na konstrukcję budynku, wszystkie jego elementy budowlane wewnętrzne i zewnętrzne, drogi, parkingi, podjazdy, chodniki, ogrodzenie wraz z furtkami i bramami i inne nie wymienione w powyższym wykazie elementy budynku.

- 36 miesięcy na wszystkie urządzenia techniczne zamontowane wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji jest zobowiązany na swój koszt do przeprowadzania serwisu i konserwacji wszystkich zamontowanych w budynku urządzeń technicznych (łącznie z wymianą materiałów eksploatacyjnych) zgodnie z warunkami gwarancji przekazanymi Zamawiającemu w dokumencie gwarancyjnym w dniu odbioru.

 

Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej i projekcie.

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych: Juliusz Jerzykiewicz - tel (061) 8959-283

 

Zamawiający  nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Wadium: 100.000 zł.  ( słownie: sto tysięcy złotych)

Termin wykonania:  

Termin zakończenia robót - do 10 sierpnia 20l0r

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 26.06.2009 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.06.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

 • - cena - 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • - wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej dwóch obiektów oświatowo- sportowych o kubaturze min 10.000 m3 każdy.) Za obiekty oświatowo - sportowe uznane zostaną obiekty posiadające część dydaktyczna oraz salę gimnastyczną, bądź obiekty sportowe w postaci samodzielnych sal lub hal sportowych wraz z całym zapleczem socjalnym
 • - zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa (uprawnienia budowlane - kierownik budowy, ponadto wymagane osoby z uprawnieniami sanitarnymi, elektrycznymi, gazowymi i teletechnicznymi)
 • - posiadają zdolność kredytową lub środki na rachunku na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000 zł,
 • - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000 zł,
 • - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • - spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

 • a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,
 • b) oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • d) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 • g) kosztorys ofertowy zawierający wszystkie pozycje przedmiaru robót,
 • h) dane na temat kierownika budowy oraz innych osób sprawujących nadzór w poszczególnych branżach określonych w pkt. 7.b SIWZ , wraz z uprawnieniami i dokumentami potwierdzającym przynależność do izby zawodowej inżynierów i techników budownictwa,
 • i) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie w zakresie określonym w pkt. 7a SIWZ.
 • j) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • k) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • l) kserokopię dowodu wniesienia wadium.

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §4 w/w Rozporządzenia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05 czerwca 2009 r.

 

Pobierz: siwz, wyjasnienia1, przedmiaryath, wyjaśnienia 2

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-06-05 13:07:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-06-05 13:07:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-07-09 09:05:35)
Lista wiadomości