logo
logo bip
2009 rok
Remont części środkowej dachu Pałacu w Jankowicach
 

BOP.3412-48/09                                                             Tarnowo Podgórne, dnia 5 czerwca 2009 r.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego" na remont dachu nad częścią centralną pałacu w Jankowicach.

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji określony jest w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót i obejmuje m.in.:

  • - roboty rozbiórkowe
  • - roboty ciesielski
  • - roboty murarski i tynkarskie
  • - roboty ślusarskie
  • - roboty dekarskie i blacharskie

Wszystkie roboty będą prowadzone pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji - stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne.

  

Wykonawca przed rozpoczęciem robót będzie zobowiązany do zabezpieczenia płytami OSB nastopnic oraz balustrady głównej klatki schodowej. Pozycje te należy doliczyć do przedmiaru robót.

Zabezpieczenie elementów klatki schodowej reprezentacyjnej płytą OSB grub. 8 - 10mm:

1.Balustrada:

(0,8+1,0+0,8+1,0+0,8+2,1+1,6+0,8+1,0+0,8+1,5+0,8+1,6+3,6+2,3+2,0)*1,0*2= 45,00 m²

2.Nastopnice i podstopnice

0,26*1,5*21+1,4*1,75+0,26*1,5*28+0,16*1,5*49=33,32 m²

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć na swój koszt do siedziby Zamawiającego najpóźniej w terminie zakończenia robót, komplet dokumentów zgodnych z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (atesty i certyfikaty na zastosowane materiały, protokoły odbiorów i inne).

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia objęty był minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji

 

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

 

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 45260000-7

 

Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej.

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych: Juliusz Jerzykiewicz - tel (061) 8959-283

 

Zamawiający nie  przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Wadium: brak

Termin wykonania:  

Rozpoczęcie robót po przekazaniu placu budowy.

Przekazanie placu budowy do 14 dni od daty podpisania umowy.

Zakończenie robót: 30.09.2009r

Zmiana terminu możliwa tylko w momencie wystąpienia robót dodatkowych od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 25.06.2009 r. do godziny 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.06.2009 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

  • - cena - 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie lub remont   minimum 2 konstrukcji dachowych w technologii opisanej w przedmiocie zamówienia).

- zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa (uprawnienia budowlane - kierownik budowy)

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

- ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,

- oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- kosztorys ofertowy

- dane na temat kierownika budowy wraz z uprawnieniami i dokumentami potwierdzającym przynależność do izby zawodowej inżynierów i techników budownictwa,

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §4 w/w Rozporządzenia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05 czerwca 2009 r.

Pobierz: siwz, modyfikacja1 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-06-05 13:03:02)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-06-05 13:03:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-07-09 09:05:12)
Lista wiadomości