logo
logo bip
2009 rok
Remont dróg tłuczniem
 

BOP.3412-47/09                                                                       Tarnowo Podgórne, dnia 04 czerwca 2009 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na remont nawierzchni tłuczniem

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w generalnym wykonawstwie, zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zasadami bezpieczeństwa dla korzystających z drogi, robót polegających na całorocznym remoncie cząstkowym dróg i ulic o nawierzchniach gruntowych ulepszonych  na terenie gminy Tarnowo Podgórne:

a) remont dróg tłuczniem do 1 cm  w ilości ok. 6 000,00 m2

- oczyszczenie naprawianego miejsca - mechaniczne

- wypełnienie naprawianego miejsca kruszywem

- mechaniczne zagęszczenie

b) remont dróg tłuczniem do 10 cm  w ilości ok. 6 500,00 m2

- oczyszczenie naprawianego miejsca - mechaniczne

- wypełnienie naprawianego miejsca kruszywem

- mechaniczne zagęszczenie

 

 W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie  (od 2 do 4 mm lub od 32 do 63 mm).

 

Zakres robót remontowych ustalany będzie każdorazowo przed ich wykonaniem. Wykonawca zobowiązuje się do reakcji i wykonania zleconego remontu na wezwanie Zamawiające w ciągu 24 h.

Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych remontów należy do obowiązków Wykonawcy.

Wykonawca dostarczy na świadectwo jakości na wbudowane materiały.

Zamówienie powyższych robót w ilości nie powodującej osiągnięcie wynagrodzenia za cały przedmiot zamówienia nie uprawnia Wykonawcy do żądania zamówień uzupełniających, dodatkowych lub innych, a także roszczeń o wypłacenie w całości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście zlecone i wykonane usługi. Rozliczenie nastąpi w okresie miesięcznym za faktycznie wykonane prace według cen jednostkowych.

Wspólny słownik zamówień (CPV)  - 45.23 31.42-6 - roboty w zakresie naprawy dróg.

Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia wynosi nie mniej niż 12 miesięcy.

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych: Magdalena Górska - tel (061) 8959-210

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

Termin realizacji:  Sukcesywnie do 31 grudnia 2009 r

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 czerwca 2009 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie - pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2009 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

 • - cena - 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • a) w ciągu ostatnich 5 lat wykonali co najmniej 2 tożsame prace (za tożsame prace zostaną uznane roboty remontowe na wartość min. 100 000,00 zł brutto w rocznym okresie rozliczeniowym)
 • b) zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,
 • c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • d) spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

     

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

 • a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,
 • b) kosztorys ofertowy,
 • c) oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • e) dane na temat kierownika budowy, wraz jego uprawnieniami i dokumentem potwierdzającym jego przynależność do izby zawodowej inżynierów i techników budownictwa,
 • f) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

 

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04 czerwca 2009 r.

 

Pobierz: siwz

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-06-04 12:52:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-06-04 12:52:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-06-30 14:16:22)
Lista wiadomości