logo
logo bip
2009 rok
Remonty nawierzchni i chodników

BOP.3412-35/09                                                               Tarnowo Podgórne, dnia 13 maja 2009 r.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego" na remont nawierzchni i chodników na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.

Cześć I

Remont nawierzchni drogi lokalnej Sady-Kobylniki

 

       Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  następujących  elementów:

 • - korytowanie trasy pod nawierzchnię z profilowaniem i

zagęszczaniem  podłoża                                                                             m2        2.665,0

-    warstwa  stabilizacji  z  piasku  i  cementu  Rm = 2,5  MPa  gr. 10

      cm.                                                                                                             m2         1.884,0

-    podbudowa  z  tłucznia  kamiennego  gr. 20  cm                                       m2         3.350,0

-    nawierzchnia  z  betonu  asfaltowego  gr. 6  cm                                        m2         2.105,0

-    montaż  krawężnika  drogowego  o  wym. 15x24x100  mm                     mb              80,0

-    plantowanie  pobocza                                                                                 m2         2.700,0

-    humusowanie  pobocza  warstwą  grub. 10  cm  z  obsianiem  trawą        m2         2.700,0

 

 

Cześć II

Remont nawierzchni drogi - ul. Lipowa w  Sadach

 

       Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  następujących  elementów:

 • - korytowanie trasy pod nawierzchnię i wjazdy z profilowaniem i

zagęszczaniem  podłoża                                                                             m2           968,0

-    warstwa  stabilizacji  z  piasku  i  cementu  Rm = 2,5  MPa 

      gr. 10 cm.                                                                                                   m2           720,0

-    podbudowa  z  tłucznia  kamiennego  gr. 20  cm  pod  jezdnię                  m2           720,0

-    podbudowa  z  tłucznia  kamiennego  gr. 26  cm                                       m2           248,0

-    warstwa  wyrównawcza  z  tłucznia  kamiennego  gr.  7  cm

     pod  całością  jezdni                                                                                    m2        2.100,0

-   siatka  wzmacniająca, geotechniczna, drogowa                                           m2        2.100,0

-    nawierzchnia  z  betonu  asfaltowego  gr. 6  cm                                         m2         2.100,0

-    montaż  krawężnika  drogowego  o  wym. 12x25x100  cm                        mb             75,0

-    montaż  opornika  betonowego  o  wym. 10x30x100  cm                           mb           271,0

-    plantowanie  pobocza                                                                                  m2        1.380,0

-    rurociąg  kanalizacji  deszczowej  z  rur  PCV  śr. 300  mm,

     jednolitych                                                                                                   mb             70,0

-    przykanaliki  z  rur  PCV  śr. 200  mm, jednolitych                                    mb             48,0

-    studnia  kanalizacyjna  z  kręgów  betonowych  śr. 1000  mm 

     gł. 2,0  m  z  osadnikiem                                                                              kpl                1,0

-   studzienka  ściekowa  betonowa  śr. 500  mm  z  kratką  żeliwną

     i  osadnikiem, typowa                                                                                  kpl                7,0    

 

Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu  opisany jest szczegółowo
w opisie technicznym, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót. Ewentualne pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji - stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne. Specyfikacja techniczna, przedmiar robót i projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

 

Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 36 miesięczna gwarancją.

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

 

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

      45233100-0   Roboty  w  zakresie  budowy  autostrad  i  dróg

45232130-2   Rurociągi  do  odprowadzania  wody  burzowej

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Monika Rutkowska-Jarosz, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych - Maciej Falbierski, tel. (061) 8959-249 Marek Łodyga tel. (061) 8959-277

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Wadium-brak.

Termin wykonania:

Zamówienie należy wykonać w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Ewentualna zmiana terminu może nastąpić tylko w przypadku, gdy warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub gdy wystąpią roboty dodatkowe od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia podstawowego.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 3.06.2009 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 3.06.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

 • - cena - 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • - wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat wykonanie co najmniej dwóch robót związanych z budowa lub remontem dróg lub chodników o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł brutto.)
 • - zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników
  i inżynierów budownictwa (uprawnienia drogowe)
 • - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • - spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 maja2009 r.

Pobierz: siwz

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-05-13 11:15:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-05-13 11:15:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-06-15 15:10:28)
Lista wiadomości