logo
logo bip
2009 rok
Dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym
 

BOP.3413-34/09                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 28 kwietnia 2009 r.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego" dostawę i montaż
mebli biurowych do Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w specyfikacji.

 

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

 

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 39130000-2

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych - Tadeusz Grodziński, tel. (061)8959-229

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia - 5 tygodni od daty zawarcia umowy

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 06.05.2009 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.05.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

 • - cena - 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • - zaproponują meble o jakości i funkcjonalności nie gorszej niż określono w opisie przedmiotu zamówienia.
 • - udzielą na dostarczone meble 24 miesięcy gwarancji
 • - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • - spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

 • a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,
 • b) oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • d) materiały pozwalające ocenić proponowane meble (opisy, rysunki, fotografie, próbki )

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §4 w/w Rozporządzenia.

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2009 r.

Pobierz: siwz

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-04-28 11:13:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-04-28 11:13:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-05-26 12:49:20)
Lista wiadomości