logo
logo bip
2009 rok
Dostawa ruchomego sprzętu sportowego do sali sportowej w Baranowie
BOP.3413-33/09                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 20 kwietnia 2009 r. 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórnetel. (061) 8959-201, fax. 8146-118 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” dostawę ruchomego sprzętu sportowego do sali sportowej w Baranowie między innymi: piłki, materace, ławki gimnastyczne, skrzynie gimnastyczne, taśmy miernicze, szarfy itp.  zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w formularzu ofertowym.

Zamawiający wymaga by dostarczony sprzęt posiadał odpowiednie certyfikaty dopuszczające jego użytkowanie na zajęciach wychowania fizycznego prowadzonego w szkole. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. 

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 37400000-2 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Violeta Skuratowicz, tel. (061)8959-266 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych. 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

Termin wykonania:  Realizacja zamówienia – 2 tygodnie od daty zawarcia umowy 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 29.04.2009 r. do godziny 10:00.Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.04.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert. 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:-        cena – 100 % 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              zaproponują sprzęt o jakości i funkcjonalności nie gorszej niż określono w opisie przedmiotu zamówienia.

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia. 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

a)      ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,

b)      oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d)      materiały pozwalające ocenić proponowany sprzęt (opisy, fotografie, certyfikaty) 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §4 w/w Rozporządzenia. 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i prowadzić aukcji elektronicznej. 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.04.2009 r. 

Pobierz: siwz

Pobierz: wyjasnienia1

Pobierz: wyjasnienia2

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-04-20 12:15:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-04-20 12:19:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-05-26 12:49:48)
Lista wiadomości