logo
logo bip
2009 rok
Budowa oświetlenia ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym etap I i II

BOP.3412-25/09                                                                    Tarnowo Podgórne, dnia 26 marca 2009 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym etap I i II oraz demontaż istniejącej linii oświetleniowej.

 

Etap I

Budowa kablowej linii oświetleniowej o długości 1.778 m, montaż 38 szt. latarni, montaż szafy SO, demontaż istniejącej linii oświetleniowej 38 szt. latarni

Etap II

Budowa kablowej linii oświetleniowej o długości 1.830 m, montaż 35 szt. latarni, montaż szafy SO, demontaż istniejącej linii oświetleniowej 31 szt. latarni

 

Budowę oświetlenia należy bezwzględnie skoordynować z pracami przy przebudowie ul. Poznańskiej etap II i etap III.

 

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:45.31.61.10-9

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych: Krzysztof Przybylski – tel (061) 8959-257

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji:

Etap I – nie później niż zakończenie robót związanych z etapem II przebudowy ulicy – najpóźniej do 30 sierpnia 2009 r.

Etap II – najpóźniej do dnia 31 października 2009 r.

Ewentualna zmiana terminu może nastąpić tylko w przypadku, gdy warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.04.2009 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2009 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)            w ciągu ostatnich 5 lat wykonali co najmniej 3 tożsame prace (budowa kablowej linii oświetleniowej o długości minimum 2500 m i montażu minimum 50 szt. latarni)

b)            zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

c)            nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

d)            spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

a)      ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,

b)      kosztorys ofertowy,

c)      oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

d)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

e)      dane na temat kierownika budowy, wraz jego uprawnieniami i dokumentem potwierdzającym jego przynależność do izby zawodowej inżynierów i techników budownictwa,

f)       wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §4 w/w Rozporządzenia.

     

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 marca 2009 r.

 

SIWZ:

http://bip.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja025_09.zip

 

wyjasnienia1

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-03-26 09:38:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-04-09 09:31:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-05-26 12:51:25)
Lista wiadomości