logo
logo bip
2009 rok
Nadzór inwestorski budowa budynku socjalnego w Rumianku

BOP.3411-30/09                                                                                 Tarnowo Podgórne, dnia 09 kwietnia 2009 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową budynku socjalnego
w Rumianku
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane

Wartość szacunkowa inwestycji netto: 520.068,12 zł.

 

Do realizacji zamówienia winien powstać zespół inspektorów posiadających uprawnienia do prowadzenia nadzoru w branżach:

- budowlanej,

- sanitarnej

- gazowej

- elektrycznej

Zakres czynności inspektorów nadzoru będzie obejmował:

- wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane Dz. U.
   2006.156.1118 z późniejszymi zmianami.

- zapoznanie się z dokumentacją projektową, warunkami terenowymi i dokumentacją
   formalno prawną budowy,

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej
    realizacji z projektem, ofertą wykonawcy, specyfikacją istotnych warunków
    zamówienia, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzenie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
    a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
    i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
    uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
    oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
    i przekazanie ich do użytkowania,

-  potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie
    rozliczeń budowy,

-  w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zaniechania wykonania
     pewnych robót przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez inwestora
     protokołu robót dodatkowych,

-          udział w przeglądach gwarancyjnych na wezwanie Zamawiającego.

-          udział w naradach koordynacyjnych budowy

Inspektor nadzoru zobowiązany jest do wizyty na placu budowy i kontroli przebiegu prac budowlanych minimum dwa razy w tygodniu w czasie trwania robót.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

74.26.20.00-3,  74.26.21.00-4

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych –  Ewa Taciak, tel. (061)8959-258

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji:

Na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z terminami przewidzianymi na ich zakończenie. Przewidywany termin do 30.11.2009 r

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 kwietnia 2009 r. do godziny 13:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2009 r. o godzinie 13:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  3. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i które posiadają stosowne uprawnienia wymagane, zgodnie z prawem budowlanym, do pełnienia funkcji inspektora nadzoru i wykażą się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, (wymagane uprawnienia w branżach wymienionych w pkt. 3 SIWZ)
  4. w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 2 tożsame prace (prowadzili nadzór inwestorski) w zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia (na obiekcie o kubaturze min 500 m3 w zakresie branż opisanych w przedmiocie zamówienia)

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

a)      ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,

b)      oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d)      wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz kopią uprawnień do pełnienia funkcji inspektora nadzoru, z dokumentem potwierdzającym przynależność do izby samorządu zawodowego.

e)      wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09 kwietnia 2009 r.

 

siwz

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-04-09 09:34:59)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-04-09 09:35:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-05-26 12:50:42)
Lista wiadomości