logo
logo bip
2009 rok
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne

BOP.3411-27/08                                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 08 kwietnia 2009 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne (uchwała RGTP Nr XLV/435/2009
z dnia 24 marca 2009) ze wszystkimi dokumentami wymaganymi przez obowiązujące przepisy.

Obszar opracowania obejmuje gminę Tarnowo Podgórne w granicach administracyjnych.

Powyższe opracowanie należy wykonać w 5 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej
i dostarczyć w formacie rastrowym (JPG lub TIFF) oraz w wersji numerycznej w formacie kompatybilnym ze środowiskiem ArcGIS (np. MXD, APR, SHP)                       

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:

70000000-1

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
      - w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych –  Natalia Piechota, tel. (061)8959-269

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji

16 miesięcy – do przedłożenia projektu studium do uchwalenia przez Radę Gminy    

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 kwietnia 2009 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2009 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)            w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 1 tożsamą pracę (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej gminy)

b)            nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)            spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

d)            dysponują osobami, które posiadają stosowne uprawnienia wymagane do opracowań urbanistycznych i wykażą się przynależnością do izby urbanistycznej.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

a)      ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,

b)      oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d)      wykaz osób wykonujących plan wraz z ich uprawnieniami i dokumentem potwierdzającym przynależność do izby urbanistycznej.

e)      wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu (zakresu opracowania), dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §4 w/w Rozporządzenia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09 kwietnia 2009 r.

 

siwz

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-04-09 09:33:01)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-04-09 09:33:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-05-26 12:51:07)
Lista wiadomości