logo
logo bip
2009 rok
Modernizacja boiska sportowego w Tarnowie Podgórnym

UWAGA!!! Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert na 30.04.2009 r. godz. 10:00 

Pobierz: zmianę 

BOP.3412-28/09                                                             Tarnowo Podgórne, dnia 2 kwietnia 2009 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na modernizację boiska sportowego w Tarnowie Podgórnym

Postępowanie dotyczy pierwszego etapu  inwestycji i obejmuje wykonanie:

- Obrzeża bieżni

- Nawierzchni bieżni

- Ogrodzenia niskiego

- Trybun wraz z siedziskami

- Nawodnienia płyty głównej boiska sportowego.

Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem zamówienia opisany jest szczegółowo
w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej i kosztorysie. Pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne   Specyfikacja techniczna, kosztorys i projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

45233000-9, 45232120-9, 45236114-2, 45236119-7

 

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia objęty był minimum 36 miesięczną gwarancją.

 

Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej i projekcie.

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych: Ewa Taciak – tel (061) 8959-258

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wadium – 16.000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych)

 

Termin wykonania:  

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 30 listopada 2008 r.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 24.04.2009 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.04.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie lub modernizację w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 3 boisk sportowych obejmujących wykonanie: nawodnienia płyty głównej boiska, nawierzchni bieżni i trybun, o  wartości minimum 1.000.000 zł brutto każda)

-              zapewnią nadzór wykwalifikowanej kadry w tym kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa (uprawnienia budowlane - kierownik budowy, ponadto wymagana osoba z uprawnieniami sanitarnymi w zakresie budowy nawodnienia).

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

a)      ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,

b)      oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d)      kosztorys ofertowy

e)      dane na temat kierownika budowy oraz innych osób sprawujących nadzór w poszczególnych branżach zgodnie z warunkiem w pkt. 7b, wraz z uprawnieniami
i dokumentami potwierdzającym przynależność do izby zawodowej inżynierów
i techników budownictwa, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia takich osób

f)       wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.  Forma dokumentów zgodnie z §4 w/w Rozporządzenia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2 kwietnia 2009 r.

 

SIWZ:

http://bip.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja028_09.zip

wyjasnienia1

wyjasnienia2

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-04-02 10:56:25)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-04-16 09:02:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-05-26 12:52:19)
Lista wiadomości