logo
logo bip
2009 rok
Nadzór inwestorski nad budowa dróg na terenie gminy Tarnowo Podgórne

BOP.3411- 24/09                                                                 Tarnowo Podgórne, dnia 02 kwietnia 2009 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową dróg na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Zamówienie obejmuje następujące zadania:

- Przebudowa chodnika ul. Poznańskiej w Swadzimiu

  Wartość szacunkowa inwestycji netto: 96.229,75 zł.

- Przebudowa ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym – II etap (odcinek od ul. Kruczej
   do ul. Pocztowej) – droga 2420 P

  Wartość szacunkowa inwestycji netto: 3.185.104,00 zł.

- Remonty dróg i chodników

  Wartość szacunkowa inwestycji netto: 2.400.000,00 zł.

- Budowa ul. Pięknej i Warzywnej w Wysogotowie

  Wartość szacunkowa inwestycji netto: 1.300.000,00 zł.

- Budowa ul. Parkowej w Jankowicach wraz z kanalizacją deszczową

  Wartość szacunkowa inwestycji netto: 1.000.000,00 zł.

- Budowa ul. Kwiatowej oraz Piaskowej w Chybach

  Wartość szacunkowa inwestycji netto: 1.500.000,00 zł.

- Budowa ul. Parkowej oraz Ogrodowej (wraz z kanalizacja deszczową) w Swadzimiu

  Wartość szacunkowa inwestycji netto: 1.300.000,00 zł.

- Budowa ul. Świt w Lusowie wraz z kanalizacją deszczową

  Wartość szacunkowa inwestycji netto: 1.600.000,00 zł.

- Budowa ul. Wysogotowskiej, Lipcowej, Kwiatowej oraz Świerkowej w Przeźmierowie
   wraz z elementami kanalizacji deszczowej

  Wartość szacunkowa inwestycji netto: 2.300.000,00 zł.

Do realizacji zadania winien powstać zespół inspektorów składający się z minimum dwóch inspektorów z uprawnieniami drogowymi oraz jednego inspektora z uprawnieniami  kanalizacyjnymi

 

Zakres czynności inspektorów nadzoru będzie obejmował:

- zapoznanie się z dokumentacją projektową, warunkami terenowymi i dokumentacją
   formalno prawną budowy,

- przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia, ewentualna korekta przedmiarów robót
   oraz kosztorysów

-  ewentualny udział w pracach komisji przetargowej w zakresie sprawdzania kosztorysów
   ofertowych i materiałów zaproponowanych do realizacji robót budowlanych

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej
    realizacji z projektem, ofertą wykonawcy, specyfikacją istotnych warunków
    zamówienia, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzenie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
    a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
    i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
    uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
    oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
    i przekazanie ich do użytkowania,

-  potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie
    rozliczeń budowy,

-  weryfikacja dokumentacji powykonawczej

- w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających,
     ewentualnie zaniechania wykonania pewnych robót, przygotowanie i przedstawienie
     do zatwierdzenia przez inwestora protokołu robót dodatkowych,

-          udział w przeglądach gwarancyjnych na wezwanie Zamawiającego.

-          udział w naradach koordynacyjnych budowy

Inspektor nadzoru zobowiązany jest do wizyty na placu budowy i kontroli przebiegu prac budowlanych w każdym dniu trwania robót.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 71310000-4

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych –  Maciej Falbierski, tel. (061)8959-249

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających zgodnie z art.67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych – zamówienia uzupełniające będą dotyczyły nadzoru nad ewentualnymi zamówieniami na roboty dodatkowe lub uzupełniające.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji:

Na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z terminami przewidzianymi na ich zakończenie. Przewidywany termin do końca 2009 r

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09 kwietnia 2009 r. do godziny 13:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 kwietnia 2009 r. o godzinie 13:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  3. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i które posiadają stosowne uprawnienia wymagane, zgodnie z prawem budowlanym, do pełnienia funkcji inspektora nadzoru i wykażą się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, (wymagane uprawnienia w branżach wymienionych w pkt. 3 SIWZ) lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia takich osób
  4. w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 2 tożsame prace (prowadzili nadzór inwestorski w zakresie budowy dróg wraz z kanalizacją deszczową o wartości powyżej 1.500.000 zł brutto każda)

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02 kwietnia 2009 r.

 

siwz

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-04-02 09:09:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-04-02 09:10:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-04-02 09:09:50)
Lista wiadomości