logo
logo bip
2009 rok
Interaktywna mapa zagrożeń poważną awarią

BOP.3411-17/09                                                                           Tarnowo Podgórne, dnia 20 marca 2009 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na sporządzenie dokumentacji wraz z interaktywną mapą zagrożeń poważną awaria oraz nadzwyczajnych zagrożeń środowiska gminy Tarnowo Podgórne.

 

Zakres opracowania:

- identyfikacja zagrożeń chemiczno – ekologicznych poszczególnych zakładów
  i instalacji

- cieki wodne i ujęcia wody – ewentualna możliwość ich skażenia w wyniku poważnej
   awarii, zabezpieczenia,

- przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,

- system komunikacji w przypadku wystąpienia zagrożenia i awarii,

- określenie działań podejmowanych w indywidualnych przypadkach – zabezpieczenia

- system wykrywania i alarmowania,

- prognozowanie zagrożeń i minimalizacja ich skutków

 

       Mapa interaktywna:

            - zgodność z google maps,

            - graficzna prezentacja ma obejmować:

                        - obszary zagrożenia,

                        - metody zapobiegania

                        - procedury operacyjne

                        - inne dane

            - mapa musi mieć możliwość aktualizacji przez Zamawiającego

 

Przedmiot zamówienia został określony we wspólnym słowniku zamówień publicznych symbolami: 90730000-3, 72000000-5, 72314000-9

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

- w sprawach merytorycznych –  Marek Ratajczak, tel. (061)8959-203

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji – do 30 sierpnia 2009 r.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02 kwietnia 2009 godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 kwietnia 2009 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

3.       wykonali w ostatnich 3 latach co najmniej 1 usługę tożsamą z przedmiotem zamówienia

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 marca 2009 r.

 

specyfikacja

 modyfikacja siwz

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-03-20 08:26:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-03-25 11:54:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-03-25 11:54:08)
Lista wiadomości