logo
logo bip
2009 rok
Remonty nawierzchni i wjazdów na terenie gminy Tarnowo Podgórne

BOP.3412-16/09                                                             Tarnowo Podgórne, dnia 6 marca 2009 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na remont nawierzchni i wjazdów na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.

Cześć I 

Remont nawierzchni i wjazdów ul. 23 Października (od ul. Szkolnej
do ul. Rokietnickiej) w Tarnowie Podgórnym

       Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  następujących  elementów:

-       korytowanie  trasy  pod  chodniki  i  wjazdy  z  profilowaniem

     i  zagęszczaniem  podłoża    - 310,0 m2                        

-    podbudowa z betonu  chudego  gr. 10  cm    - 34,0 m2

-    podbudowa z betonu chudego gr. 15 cm – wjazdy    - 276,0 m2

-    uzupełnienie  ubytków  podbudowy  z  tłucznia  kamiennego 

      gr. 15  cm  pod  jezdnię   - 520,0 m2

-    wjazdy z  kostki  brukowej, szarej  grub. 8  cm  - 276,0 m2

-    wzmocnienie  podbudowy  ulicy  siatką  geotechniczną, drogową

      z  dwukrotnym  skropieniem  emulsją  asfaltową     -  2.665,0 m2

-    nawierzchnia  ulicy  z  asfaltobetonu  grub. 6  cm     -  2.665,0 m2

-    chodniki  z  kostki  brukowej  czerwonej  grub. 6  cm    - 33,5 m2

-    montaż  krawężnika  drogowego  o  wym. 15 x 30 x 100  cm   - 350,0 mb

-    montaż  opornika  betonowego  o  wym. 10 x 30 x 100  cm  - 210,0 mb

-    humusowanie  +  trawnik  z  rolki  - 775,0 m2

-    plantowanie  pobocza    - 775,0 m2

-    regulacja  studni  kanalizacyjnych  i  telekomunikacyjnych   - 14,0 szt.

-    regulacja  zasuw  wodociągowych   - 21,0 szt.

-    rurociąg  z  rur  PCV  śr. 300  mm, jednolitych   - 40,0 mb

-    przykanaliki  z  rur  PCV  śr. 200  mm, jednolitych    - 30,0 mb

-    studzienki  ściekowe, betonowe  śr. 500 mm     - 3,0 kpl.

-    studnia  kanal, z  kręgów  betonowych  śr. 1000  mm  gł. 2,0  m     - 1,0 kpl.

 

Cześć II

Remont chodnika w Jankowicach – ul. Poznańska

       Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  następujących  elementów:

-   korytowanie  trasy  pod  chodniki  i  wjazdy  z  profilowaniem  i

   zagęszczaniem  podłoża  - 744,0 m2

-    podbudowa  z  betonu  chudego  gr.10 i 15  cm – chodniki  i  wjazdy - 744,0 m2

-    wjazdy  z  kostki  brukowej, szarej  grub. 8  cm  - 340,0 m2

-    nawierzchnia  z  betonu  asfaltowego / pachwiny / gr. 10  cm  - 150,0 m2

-    chodniki  z  kostki  brukowej  czerwonej  grub. 6  cm   -  420,0 m2

-    montaż  krawężnika  drogowego  o  wym. 15x30x100  cm    - 245,0 mb

-    montaż  krawężnika  najazdowego  o  wym.  15 x 22 x 100  cm   - 75,0 mb

-    montaż  opornika  betonowego  o  wym. 10x30x100  cm  - 160,0 mb

-    montaż  opornika  betonowego  o  wym.  8x30x100  cm    -  526,0  mb

-    humusowanie  pobocza  grub. 7  cm    - 402,0 m2

-    trawnik  z  rolki - 744,0 m2

-    regulacja  studni  kanalizacyjnych  i  telekomunikacyjnych  - 18,0 szt.

-    regulacja  zasuw  wodociągowych    - 14,0 szt.

-    rurociąg  PCV  śr. 300  mm     - 58,0 mb

-    rurociąg  PCV  śr. 200  mm     - 40,0 mb

-   studzienki  ściekowe  śr. 500  mm     - 5,0 kpl

-   studnia  kanalizacyjna  śr. 1000  mm   - 1,0 kpl

 

Cześć III

Remont dojazdu do świetlicy wraz z placem w Swadzimiu

       Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  następujących  elementów:

-       korytowanie  trasy  pod  chodniki, wjazdy, plac  i  ulice z 

     profilowaniem  i  zagęszczaniem  podłoża        - 2.160,0 m2

-    podbudowa z betonu  chudego  gr. 10  cm – chodniki i część  jezdni  - 760,0 m2

-    podbudowa z betonu chudego gr. 20 cm – wjazdy, plac i część jezdni  - 1.400,0 m2

-    wjazdy  + plac z  kostki  brukowej, szarej  grub. 8  cm   - 570,0 m2

-    nawierzchnia  ulicy  z  asfaltobetonu  grub. 6  cm  - 1.380,0 m2

-    chodniki  z  kostki  brukowej  czerwonej  grub. 6  cm   - 210,0 m2

-    montaż  krawężnika  drogowego  o  wym. 15 x 30 x 100  cm  - 360,0  mb

-    montaż  opornika  betonowego  o  wym. 10 x 30 x 100  cm   - 140,0 mb

-    montaż  opornika  betonowego  o  wym. 8x30x100  cm     - 290,0 mb

-    trawnik   z  rolki - 280,0 m2

-    plantowanie  pobocza      - 400,0 m2

-    regulacja  studni  kanalizacyjnych  i  telekomunikacyjnych   - 18,0 szt.

-    regulacja  zasuw  wodociągowych   - 14,0

-    przykanaliki  z  rur  PCV  śr. 200  mm  - 33,0 mb

-    studzienki  ściekowe, betonowe  śr. 500 mm  - 5,0 kpl.

-    studnia  kanal, z  kręgów  betonowych  śr. 1200  mm  gł. 2,5  m    - 2,0 kpl.

-    studnia  j. w. lecz  śr. 1000  mm    - 1,0 kpl.

-    wiata  dla  kontenerów  na  śmieci    - 1,0 szt.

 

Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu  opisany jest szczegółowo
w opisie technicznym, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót. Ewentualne pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne   Specyfikacja techniczna, przedmiar robót i projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

 

Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 36 miesięczna gwarancją.

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

 

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

      45233100-0   Roboty  w  zakresie  budowy  autostrad  i  dróg

45232130-2   Rurociągi  do  odprowadzania  wody  burzowej

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Maciej Falbierski, tel. (061) 8959-249

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Termin wykonania:

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 15 maja 2009 r.

Ewentualna zmiana terminu może nastąpić tylko w przypadku, gdy warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub gdy wystąpią roboty dodatkowe od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia podstawowego.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 27.03.2009 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.03.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat wykonanie co najmniej dwóch robót związanych z budowa lub remontem dróg lub chodników o wartości nie mniejszej niż  300.000 zł brutto.)

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników
i inżynierów budownictwa (uprawnienia drogowe)

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06 marca 2009 r.

 

 

SIWZ:

http://bip.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja016_09.zip

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-03-06 11:52:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-03-06 11:57:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-03-06 11:57:41)
Lista wiadomości