logo
logo bip
2009 rok
Budowa ul. Wysogotowskiej w Przeźmierowie

BOP.3412-14/09                                                             Tarnowo Podgórne, dnia 02 marca 2009 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na budowę
ul. Wysogotowskiej (od ul. Wiosny Ludów do ul. Kościelnej) w Przeźmierowie wraz z elementami kanalizacji deszczowej.

 

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  następujących  elementów:

roboty  drogowe:

-        nawierzchnia  jezdni  z  betonu  asfaltowego  gr. 12  cm    - 2.706,0   m2

-    nawierzchnia  chodników  z   kostki  betonowej; czerwonej  gr. 6 cm - 595,0 m2

-    nawierzchnia  ścieżki  pieszo-rowerowej  z  kostki  betonowej

      czerwonej, gr. 6  cm   - 898,0  m2

-    wjazdy  na  posesje  z  kostki  betonowej, szarej  gr. 8  cm   430,0  m2

-    humusowanie  poboczy  gr. 10 cm z obsiewem  trawą + nawożenie - 815,0  m2

-    regulacja  pozioma  studni  telekomunikacyjnych. i  kanalizacyjnych - 17,0 szt.

-    regulacja  pozioma  zasuw  i  hydrantów  - 36,0 szt.

odwodnienie  nawierzchni:

-    studnia  kanalizacyjna, betonowa  śr. 1000  mm  z  włazem  żeliwnym - 1,0 kpl.

-    studzienki  ściekowe,  betonowe  z  wpustem  ulicznym, śr. 500  mm - 12,0 kpl.

-    przykanaliki  z  rur  z  tworzyw  sztucznych  pełnościennych  śr.200  mm - 72,0 mb

-    kanał  deszczowy  z  rur  PVC  śr. 315   mm, pełnościennych  - 40,0 mb

usunięcie kolizji:

-   usunięcie kolizji  z  kablami  i  zabezpieczenie  kabli  SN  i enN   - 15,0 szt.

 

Szczegółową lokalizację urządzeń, będących przedmiotem zamówienia zawierają plany sytuacyjno-wysokościowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu  opisany jest szczegółowo
w  projekcie technicznym, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót. Ewentualne pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne   Specyfikacja techniczna, przedmiar robót i projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

 

Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 36 miesięczna gwarancją.

 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

      45233100-0   Roboty  w  zakresie  budowy  autostrad  i  dróg

45232130-2   Rurociągi  do  odprowadzania  wody  burzowej

45310000-3   Roboty  w  zakresie  instalacji  elektrycznych

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Marek Łodyga, tel. (061) 8959-277

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert musi wnieść wadium o wartości 8.000,00 zł.  (słownie: osiem tysięcy złotych)

 

Termin wykonania:

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r.

Ewentualna zmiana terminu może nastąpić tylko w przypadku, gdy warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub gdy wystąpią roboty dodatkowe od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia podstawowego.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 23.03.2009 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.03.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat wykonanie co najmniej dwóch robót związanych z budowa dróg o wartości nie mniejszej niż  800.000 zł brutto.)

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa (uprawnienia drogowe) dodatkowo wymagana osoba z uprawnieniami kanalizacyjnymi i elektrycznymi

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż  500.000 zł

-              posiadają zdolność kredytową lub środki na rachunku na kwotę nie mniejszą niż  500.000 zł

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02 marca 2009 r.

 

SIWZ:

http://bip.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja014_09.zip

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-03-02 10:32:24)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-03-02 10:33:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-03-02 10:33:24)
Lista wiadomości