logo
logo bip
2009 rok
Wykonanie pasa zieleni w Sadach

BOP.3411-13/09                                                             Tarnowo Podgórne, dnia 27 lutego 2009 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na wykonanie pasa zieleni w Sadach wraz z 3 letnią pielęgnacją zieleni (należy okres 3 letni uwzględnić w kalkulacji – w przedmiarze ujęty jest 1 rok)

Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem zamówienia opisany jest szczegółowo
w  specyfikacji technicznej, przedmiarze i kosztorysie ofertowym. Pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

 

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:

77310000-6

 

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia objęty był minimum 2 letnia gwarancją po okresie pielęgnacji.

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych: Andrzej Korpik – tel (061) 8959-226

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wadium - brak

 

Termin wykonania:  

Zamówienie należy wykonać w terminie 2 tygodni od zawarcia umowy

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 09.03.2009 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.03.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat co najmniej dwóch robót związanych nasadzeniami lub z modernizacją terenów zieleni o łącznej wartości minimum 150.000 zł brutto)

-              zapewnią nadzór wykwalifikowanej kadry w tym:

- minimum dwie osoby  posiadające wykształcenie wyższe zawodowe ogrodnicze,
   leśne lub architektury krajobrazu,

- minimum jedną osobę posiadającą kwalifikacje Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27 lutego 2009 r.

 

SIWZ:

http://bip.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja013_09.zip

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2009-02-27 10:13:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2009-02-27 10:15:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2009-02-27 10:14:24)
Lista wiadomości