logo
logo bip
2009 rok
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz remonty dróg tłuczniem

BOP.3412-7/09                                                                                                 Tarnowo Podgórne, dnia 04 lutego 2009 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

Cześć I. –  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Tarnowo Podgórne

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w generalnym wykonawstwie, zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zasadami bezpieczeństwa dla korzystających z drogi, robót polegających na całorocznym remoncie cząstkowym dróg i ulic o nawierzchniach bitumicznych  na terenie gminy Tarnowo Podgórne:

a) masą bitumiczną „na gorąco” z otaczarki w ilości 160 Mg w tym o grubości > 4 cm polegający na:

- obcięciu krawędzi uszkodzenia na głębokość najgłębszego uszkodzenia    umożliwiającą  wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury   geometrycznej o pionowych ściankach

- usunięciu (wykucie lub wyfrezowanie) uszkodzonych fragmentów  nawierzchni,

- usunięciu wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokładnym oczyszczeniu dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru,  piasku i pyłu.

- spryskaniu dna i boków naprawianego miejsca  szybkorozpadową kationowa emulsją asfaltową
    w ilości 0,5 l/m2  (boki można obkleić  samoprzylepną taśmą kauczukowo-asfaltową)

- rozłożeniu mieszanki mineralno-asfaltowej przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych.

- dokładne zagęszczenie wbudowanego materiał walcem lub zagęszczarką płytową.

- uprzątnięciu remontowanego miejsca z niewykorzystanego rumoszu oraz innych nieczystości

b)    remontów i napraw poprzez ciśnieniowy natrysk  emulsji i kruszywa w ilości ok. 400 m2 ubytków
o głębokości do 2 cm
, polegający na:

- oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem,

- spryskaniu uszkodzeń warstewką modyfikowanej emulsji asfaltowej,

- przy pomocy specjalnego remontera, natryskującego pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo
  wymieszane w dyszy urządzenia z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową, uzupełnienie
  naprawianego miejsca  otoczonym emulsją kruszywem,

- w końcowej fazie uzupełniania należy zastosować natrysk naprawianego miejsca   suchym kruszywem,

c)remontów i napraw poprzez ciśnieniowy natrysk  emulsji i kruszywa w ilości ok. 400 m2 ubytków o głębokości do 4 cm, polegający na:

- oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem,

- spryskaniu uszkodzeń warstewką modyfikowanej emulsji asfaltowej,

- przy pomocy specjalnego remontera, natryskującego pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo
  wymieszane w dyszy urządzenia z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową, uzupełnienie
  naprawianego miejsca  otoczonym emulsją kruszywem,

- w końcowej fazie uzupełniania należy zastosować natrysk naprawianego miejsca suchym  kruszywem,

 

W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu (od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm).

 

Zakres robót remontowych ustalany będzie każdorazowo przed ich wykonaniem. Wykonawca
zobowiązuje się do reakcji i wykonania zleconego remontu na wezwanie Zamawiające w ciągu 24 h.

Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych remontów należy do obowiązków Wykonawcy.

Materiał Wykonawcy jest materiałem nowym, na który Wykonawca dostarcza   świadectwa jakości – zabrania się pozyskiwania masy bitumicznej z recyklingu.

Zamówienie powyższych robót w ilości nie powodującej osiągnięcie wynagrodzenia za cały przedmiot zamówienia nie uprawnia Wykonawcy do żądania zamówień uzupełniających, dodatkowych lub innych, a także roszczeń o wypłacenie w całości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście zlecone i wykonane usługi. Rozliczenie nastąpi w okresie miesięcznym za faktycznie wykonane prace według cen jednostkowych.

Wspólny słownik zamówień (CPV)  - 45.23 31.42-6 – roboty w zakresie naprawy dróg.

Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia wynosi nie mniej niż 12 miesięcy.

 

Cześć II. – Remont nawierzchni tłuczniem

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w generalnym wykonawstwie, zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zasadami bezpieczeństwa dla korzystających z drogi, robót polegających na całorocznym remoncie cząstkowym dróg i ulic o nawierzchniach gruntowych ulepszonych  na terenie gminy Tarnowo Podgórne:

 

a) remont dróg tłuczniem do 1 cm  w ilości ok. 6 000,00 m2

- oczyszczenie naprawianego miejsca – mechaniczne

- wypełnienie naprawianego miejsca kruszywem

- mechaniczne zagęszczenie

b) remont dróg tłuczniem do 10 cm  w ilości ok. 6 500,00 m2

- oczyszczenie naprawianego miejsca – mechaniczne

- wypełnienie naprawianego miejsca kruszywem

- mechaniczne zagęszczenie

 

 W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie  (od 2 do 4 mm lub od 32 do 63 mm).

 

Zakres robót remontowych ustalany będzie każdorazowo przed ich wykonaniem. Wykonawca zobowiązuje się do reakcji i wykonania zleconego remontu na wezwanie Zamawiające w ciągu 24 h.

Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych remontów należy do obowiązków Wykonawcy.

Wykonawca dostarczy na świadectwo jakości na wbudowane materiały.

Zamówienie powyższych robót w ilości nie powodującej osiągnięcie wynagrodzenia za cały przedmiot zamówienia nie uprawnia Wykonawcy do żądania zamówień uzupełniających, dodatkowych lub innych, a także roszczeń o wypłacenie w całości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście zlecone i wykonane usługi. Rozliczenie nastąpi w okresie miesięcznym za faktycznie wykonane prace według cen jednostkowych.

Wspólny słownik zamówień (CPV)  - 45.23 31.42-6 – roboty w zakresie naprawy dróg.

Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia wynosi nie mniej niż 12 miesięcy.

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych: Agnieszka Socha – tel (061) 8959-210

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

Termin realizacji:  Sukcesywnie do 31 grudnia 2009 r

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 lutego 2009 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lutego 2009 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)             w ciągu ostatnich 5 lat wykonali co najmniej 2 tożsame prace:

w części I (za tożsame prace zostaną uznane również wszelkie prace drogowe w technologii bitumicznej o wartości min 50.000 zł brutto)

w części II (za tożsame prace zostaną uznane roboty remontowe na wartość min. 100 000,00 zł brutto w rocznym okresie rozliczeniowym)

b)             zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

c)             w części I dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, umożliwiającym wykonanie zamówienia w narzuconym przez Zamawiającego standardzie, w tym:

-          skrapiarka do asfaltu               - min 1 szt

-          walec stalowy  wibracyjny      - min. 1 szt.

-          zagęszczarka (stopa)               - min. 1 szt

-          płyta wibracyjna                      - min. 1 szt

-          piła do asfaltu                          - min. 1 szt.

-          sam. samowyładowczy            - min. 1 szt.

-          sam. dostawczy do 2,5 t          - min. 1 szt.

-          sam. skrzyniowy                       - min. 1 szt

-          remonter do napraw poprzez ciśnieniowy natrysk  emulsji i kruszywa    - min. 1 szt. 

-     pojemniki izolowane cieplnie   - min. 1 szt   

d)             nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

e)             spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

     

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04 lutego 2009 r.

 

 

SIWZ:

http://bip.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja007_09.zip

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-02-04 14:01:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-02-04 14:17:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-02-04 14:16:56)
Lista wiadomości