logo
logo bip
2009 rok
Dostawa i montaż wyposażenia Sali Sportowej w Baranowie

UWAGA !!!

Termin składania ofert przesuniety na 20 marca 2009 r. godz. 10:00

 

wyjasnienia1

 

W załaczeniu treść protestu złożonego w dniu 18 marca 2009 dotyczącego treści SIWZ.

Jednocześnie zgodnie z art. 181 ust.4 wzywamy do ptrzystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

protest

rozstrzygniecie protestu

 

 

BOP.3413-18/09                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 10 marca 2009 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” dostawę i montaż
wyposażenia Sali Sportowej w Baranowie w postaci: mebli, krzeseł, foteli, szaf metalowych, regałów magazynowych, wyposażenia szatni itp. zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w formularzu ofertowym.

 

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

 

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 39100000-3

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Violeta Skuratowicz, tel. (061)8959-266

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia – 3 tygodnie od daty zawarcia umowy

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 18.03.2009 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.03.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              zaproponują wyposażenie o jakości i funkcjonalności nie gorszej niż określono w opisie przedmiotu zamówienia.

-              udzielą na dostarczone wyposażenie  12 miesięcy gwarancji

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.03.2009 r.

 

specyfikacja

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-03-10 12:53:24)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-03-19 10:54:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-03-19 10:54:32)
Lista wiadomości