logo
logo bip
2009 rok
Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego

BOP.3413-5/09                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 22 stycznia 2009 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na dostawę materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i kserokopiarek

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy.

Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

część I       – zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Tarnowie 
Podgórnym,

część II     – zakup i dostawa fabrycznie nowych i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz nośników danych elektronicznych dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

część III – zakup i dostawa papieru ksero dla Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym

 

Ilości materiałów określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowią ilości szacunkowe i mogą ulec zmianie. Zakup i dostawa materiałów będzie odbywała się sukcesywnie w miarę bieżących potrzeb Urzędu. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć materiały w terminie 2 dni, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego zapotrzebowania, własnym transportem do siedziby Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym. Dostawa materiałów w ciągu miesiąca na dokument WZ, rozliczenie na podstawie faktur VAT jeden raz w miesiącu.

Zamawiający dopuszcza dostawę materiałów równoważnych w stosunku do materiałów opisanych przez zamawiającego. Za równoważne zostaną uznane materiały o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych niż materiały wymienione przez zamawiającego w formularzu ofertowym. W przypadku materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i kserokopiarek zaproponowanie materiałów innych niż materiały oryginalne producenta sprzętu wiąże się z koniecznością udokumentowania dopuszczenia ich stosowania przez producenta sprzętu.

Przedmiot zamówienia został określony we wspólnym słowniku zamówień publicznych symbolami:

30192000-1, 30190000-7, 30197644-2

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach merytorycznych – Tadeusz Grodziński, tel. (061)8959-229

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia – sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 02.02.2009 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.02.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i ust 2 ustawy prawo zamówień publicznych,
  2. spełniają wymagania art. 22 ust. 1  ustawy prawo zamówień publicznych.
  3. w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 2 dostawy danego asortymentu opisanego w poszczególnych częściach o wartości nie mniejszej niż w złożonej ofercie.
  4. zaproponują materiały odpowiadające jakościowo opisowi przedmiotu zamówienia

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22 stycznia 2009 r.

 

siwz

formularz oferty

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-01-22 09:27:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-01-22 09:28:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-01-22 09:27:29)
Lista wiadomości