logo
logo bip
2009 rok
Sporzadzanie operatów szacunkowych nieruchomości

BOP.3411-3/09                                                                                       Tarnowo Podgórne, dnia 15 stycznia 2009 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Tarnowo Podgórne zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i przepisami wykonawczymi.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

      Część I obejmująca:

                                        1.      Szacowanie nieruchomości – ok. 60 operatów - (dwukrotne szacowanie wartości nieruchomości) w celu ustalenia opłaty planistycznej i rozliczenia ewentualnych nakładów - operat, w którym dwukrotnie oszacowana jest wartości nieruchomości – stanowiącej zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu - przed i po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego),

                                        2.      Szacowanie nieruchomości (dwukrotne szacowanie wartości nieruchomości) w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału:

a)      ok. 60 operatów - oszacowanie wartości nieruchomości stanowiącej pojedynczą, zabudowana lub niezabudowaną działkę gruntu przed podziałem i oszacowanie wartości całkowitej będącej sumą oszacowanych wartości składowych, 2 do 5 działek powstałych po jej podziale)

b)      ok. 15 operatów - oszacowanie wartości nieruchomości stanowiącej pojedynczą, zabudowana lub niezabudowaną działkę gruntu przed podziałem i oszacowanie wartości całkowitej, będącej sumą oszacowanych wartości składowych, 6 do 15 działek powstałych po jej podziale)

c)      ok. 5 operatów - oszacowanie wartości nieruchomości stanowiącej pojedynczą, zabudowana lub niezabudowaną działkę gruntu przed podziałem i oszacowanie wartości całkowitej, będącej sumą oszacowanych wartości składowych wszystkich działek, więcej niż 15, powstałych po jej podziale)

 

       Część II obejmująca:

1.      Szacowanie nieruchomości niezabudowanej  - ok. 60 operatów dla następujących potrzeb:

- oddania w użytkowanie wieczyste,

- sprzedaży nieruchomości gruntowych,

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,

- określenia wartości rynkowej gruntów przejętych pod drogi,

- innych wynikających z potrzeb Zamawiającego,

2.      Szacowania nieruchomości zabudowanych – ok. 5 operatów dla następujących potrzeb:

                             - oddania w użytkowanie wieczyste,

                             - sprzedaży nieruchomości gruntowych,

                        - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

                             - aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,

                             - innych wynikających z potrzeb Zamawiającego,

 

       Część III obejmująca:

1.      Szacowanie nieruchomości lokalowych – ok. 5 operatów

2.      Ustalenia odszkodowań za nakłady na gruncie – ok. 5 operatów

3.      Ustalenie wartości służebności gruntowych przejazdu i przechodu oraz przeprowadzenia mediów - ok. 5 operatów

4.      Analiza wartości rynkowej gruntu przeznaczonego pod drogi dla potrzeb przejęcia przez Gminę – ok. 5 analiz

 

Podana wyżej ilość nieruchomości stanowi liczbę szacunkową i może ulec zmianie w wyniku rzeczywistego zapotrzebowania. Operat szacunkowy dotyczy wyceny jednej nieruchomości – działki.

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb,
w danej grupie nieruchomości. Realizacja poszczególnych zleceń nie może przekroczyć 14 dni, licząc od dnia doręczenie zlecenia.

Przedmiot zamówienia został określony we wspólnym słowniku zamówień publicznych symbolami: 70.00.00.00-1,

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

- w sprawach merytorycznych –  Grzegorz Wicher, tel. (061)8959-276

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji - Sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb do 31.12. 2009 r. maksymalnie do kwoty określonej w budżecie gminy na 2009 r.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 stycznia 2009 godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2009 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

3.      dysponują osobami, które posiadają uprawnienia do szacowania nieruchomości oraz wykażą się przynależnością do stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych.

4.       wykonali w ostatnich 3 latach co najmniej 3 tożsame prace w stosunku do części na którą zostanie złożona oferta.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 stycznia 2009 r.

 

siwz

formularz oferty

wyjasnienia1

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-01-15 13:20:55)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-01-21 08:24:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-01-21 08:24:35)
Lista wiadomości