logo
logo bip
2009 rok
Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej przy Sali Sportowej w Baranowie

BOP.3412-9/09                                                               Tarnowo Podgórne, dnia 11 lutego 2009 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej przy Sali Sportowej w Baranowie

 

Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia objęty był 36 miesięczną gwarancją.

 

Szczegółową lokalizację urządzeń, będących przedmiotem zamówienia, zawierają plany sytuacyjno-wysokościowe. Szczegóły konstrukcyjne przedmiotu zamówienia zawiera opis techniczny do projektu wykonawczego wraz z częścią rysunkową.

Zakres rzeczowy, będący podstawą opracowania kosztorysu ofertowego, jest określony w załączonym przedmiarze robót; pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia  sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne.

 

Przedmiot zamówienia opisany jest we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

45232130-2   Rurociągi do odprowadzania wody burzowej.

45110000-1   Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Violeta Skuratowicz , tel. (061) 8959-266

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Termin wykonania:

Zamówienie należy wykonać w terminie – 3 tygodni od zawarcia umowy

Ewentualna zmiana terminu może nastąpić tylko w przypadku, gdy warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub gdy wystąpią roboty dodatkowe od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia podstawowego.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 04.03.2009 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.03.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat wykonanie co najmniej dwóch robót związanych z budową kanalizacji deszczowej)

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa – wymagane uprawnienia kanalizacyjne

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11 lutego 2009 r.

 

SIWZ:

http://bip.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja009_09.zip

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-02-11 08:58:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-02-11 09:00:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-02-11 08:59:56)
Lista wiadomości