logo
logo bip
2009 rok
Dostawa i montaz 10 szt. masztów fotoradarów

BOP.3413-4/09                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 14 stycznia 2009 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektów stałej zmiany organizacji ruchu drogowego oraz dostawa i montaż
10 szt. masztów stalowych współpracujących z  fotoradarem typu Fotorapid C, zasilanych bateryjnie wraz z ich montażem na stopie betonowej w następujących lokalizacjach:

- Lusówko ul. Otowska (w okolicy szkoły),

- Jankowice ul. Wiśniowa (w okolicy świetlicy)

- Lusowo ul. Wierzbowa (w okolicy ul. Słonecznej)

- Tarnowo Podgórne ul. Poznańska (w okolicy ul. Ks. Józefa Bryzy)

- Góra ul. Szamotulska (w okolicy działki nr 86/1)

- Przeźmierowo ul. Rynkowa (w okolicy ul. Lotniczej)

- Chyby ul. Szamotulska (w okolicy ul. Palmowej)

- Batorowo ul. St. Batorego (w okolicy świetlicy)

- Baranowo ul. Rzemieślnicza (w okolicy os. Rubinowego)

- Ceradz Kościelny ul. Jankowicka (w okolicy szkoły)

Maszt fotoradaru winien umożliwiać opuszczanie miejsca przeznaczonego na zamontowanie fotoradaru i podnoszenie do pozycji pracy. Lampa błyskowa wbudowana lub obudowana.

Konstrukcja masztu winna umożliwiać prowadzenie kontroli w dwóch kierunkach ruchu.

W konstrukcji masztu winno znajdować się miejsce na zamontowanie baterii zasilających fotoradar wraz z niezbędnym okablowaniem i sterowaniem umożliwiającym prace fotoradaru po jego umieszczeniu w obudowie oraz umieszczeniu i podłączeniu baterii. Maszt z obudową winien chronić zamontowane w nim przyrządy i urządzenia przed dostępem osób niepowołanych oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Sposób posadowienia masztu zgodny z wytycznymi producenta – dostawcy na  stopie betonowej.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 44212200-1

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach merytorycznych – Krzysztof Przybylski, tel. (061)8959-257

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia do 31 maja 2009 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 29.01.2009 r. do godziny 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.01.2009 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              zaproponują maszty o jakości i funkcjonalności nie gorszej niż określono w opisie przedmiotu zamówienia.

-              udzielą na dostarczone maszty  12 miesięcy gwarancji

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01.2009 r.

 

siwz 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-01-15 13:17:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-01-15 13:17:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-01-15 13:17:32)
Lista wiadomości