logo
logo bip
2009 rok
Odbudowa stawu parkowego w Jankowicach

BOP.3412-104/08                                                           Tarnowo Podgórne, dnia 30 grudnia 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na odbudowę stawu parkowego i rowów melioracyjnych z budowlami piętrzącymi w Zespole pałacowo – parkowym w Jankowicach

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót:

 

O d m u l e n i e    s t a w u:

 - odmulenie stawu średnią warstwą 0,80 m z transportem na odległość do 1 km - 2,23 ha

 - czasowe drogi kołowe z płyt żelbetowych pełnych - 3.600 m2

 - plantowanie dna stawu i skarp - 24.700 m2

 - obsiew skarp mieszankami traw - 2.700 m2

O d b u d o w a     r o w ó w     m e l i o r a c y j n y c h:

 - odmulenie rowu o szerokości dna 0,4 – 0,7 m średnią warstwą 0,40 m - 290 m

 - rozbiórka przepustów betonowych o średnicy 0,60 m z przyczółkami betonowym
            - 2 kpl.

 - wykonanie przepustów z rur PE o średnicy 600 mm o długości przewodu 9 m - 2 kpl.

   wraz z przyczółkami betonowymi i zamknięciem szandorowym

 - umocnienie rowów kiszką faszynową Æ 10 cm - 600 m

 - obsianie skarp mieszankami traw - 812 m2

 

Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia objęty był 36 miesięczną gwarancją.

Szczegółową lokalizację stawu i urządzeń, będących przedmiotem zamówienia,  zawierają plany
        sytuacyjno-wysokościowe. Szczegóły konstrukcyjne przedmiotu zamówienia zawiera opis techniczny
        do projektu wykonawczego wraz z częścią  rysunkową.

Technologia robót jest określona w instrukcji technologicznej.

Zakres rzeczowy, będący podstawą opracowania kosztorysu ofertowego, jest określony

w załączonym przedmiarze robót; pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia
       sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne.

 

 Przedmiot zamówienia opisany jest we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

45232451-8  Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów

45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Katarzyna Rajmann - Trelka , tel. (061) 8959-250

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert musi wnieść wadium o wartości 10.000,00 zł.  (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

 

Termin wykonania:

Zamówienie należy wykonać w terminie:

 - do dnia 30 marca 2009 r. - prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego (ze względu na okres lęgowy ptaków)

- do dnia 31.05.2009 r. – prace wykończeniowe

Ewentualna zmiana terminu może nastąpić tylko w przypadku, gdy warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub gdy wystąpią roboty dodatkowe od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia podstawowego.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 21.01.2009 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.01.2008 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych
z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat wykonanie co najmniej dwóch robót związanych z budowa lub odbudowa zbiorników wodnych o powierzchni co najmniej 0,5 ha każdy.)

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż  500.000 zł

-              posiadają zdolność kredytową lub środki na rachunku na kwotę nie mniejszą niż  500.000 zł

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 grudnia 2008 r.

 

SIWZ:

 http://bip.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja104_08.zip

 

kosztorys_pdf

wyjasnienia1

wyjasnienia2

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-12-30 09:24:18)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-01-19 08:23:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-01-19 08:23:34)
Lista wiadomości