logo
logo bip
2009 rok
Usuwanie padliny zwierząt z terenu gminy

BOP.3411-101/08                                                           Tarnowo Podgórne, dnia 14 stycznia 2009 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na bieżące usuwanie z dróg, pasów przydrożnych, terenów publicznych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne padliny zwierząt.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- usuwanie zwierzyny dzikiej, psów,  kotów i innych po zgłoszeniu przez pracowników Urzędu Gminy, Straży Gminnej lub bezpośrednio przez mieszkańców gminy.

       - przetrzymywanie do czasu przekazania do Zakładu Utylizacji padniętych sztuk w 
       chłodniach z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych,

       - prowadzenie ewidencji zebranej padliny ze wskazaniem miejsca odbioru,

       - udostępnienie całodobowego numeru telefonu zgłoszeniowego,

       - wykonanie usługi w czasie do 6 godzin od zgłoszenia

       - przestrzeganie przepisów sanitarnych oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 90.60.00.00-3

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach merytorycznych: Marek Ratajczak – tel (061) 8959-203

- w sprawach formalnych: Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wadium - brak

Termin wykonania:  

Zamówienie będzie realizowane w okresie 3 lat od podpisania umowy.
Realizacja umowy w poszczególnych latach
uzależniona będzie od przyznania środków w budżecie gminy.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 27.01.2009 r. do godziny 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.01.2009 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b)      spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)      posiadają aktualne zezwolenie na transport odpadów

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 stycznia 2009 r.

 

siwz

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-01-14 11:48:14)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-01-14 11:48:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-01-14 11:48:14)
Lista wiadomości