logo
logo bip
2009 rok
Świadczenie usług geodezyjnych

BOP.3411-2/09                                                                                  Tarnowo Podgórne, dnia 14 stycznia 2009 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb bieżącej działalności gminy Tarnowo Podgórne zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz z aktualnymi przepisami wykonawczymi w zakresie usług geodezyjnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

-          15 podziałów na dwie działki – dotyczy podziału jednej działki na dwie

-          5 podziałów jednej działki na 3 działki do 5 działek

-          5 podziałów jednej działki na powyżej 5 działek

-          2 rozgraniczenia nieruchomości,

-          wznowienie punktów granicznych – 20 punktów

-          sporządzanie kart budynków dla jednego budynku – 5 kart

-          sporządzanie kart lokalowych dla jednego lokalu – 5 kart

-          aktualizacja map zasadniczych dla działek o powierzchni do 1 ha – 5 aktualizacji

-          aktualizacja map zasadniczych dla działek o powierzchni od 1 ha do 5 ha
– 5 aktualizacji

Szacunkowa ilość poszczególnych czynności może  ulec zmianie w wyniku rzeczywistego zapotrzebowania.

W ramach podziału należy sporządzić wyciąg z wykazu zmian gruntowych dotyczący dzielonej nieruchomości.

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb. Cena za świadczenie usługi geodezyjnej obejmuje wszystkie czynności określone w obowiązujących przepisach, w szczególności koszty zgłoszenia roboty w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, koszty związane z wyniesieniem podziału, w tym koszty zakupu i ustawienia kamieni granicznych, koszty badania ksiąg wieczystych oraz koszty wyciągu z wykazów gruntowych. Terminy realizacji poszczególnych usług geodezyjnych zostaną określone przez Zamawiającego w zleceniu. W przypadku zwłoki z realizacją zlecenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne w wysokości określonej w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji.

Przedmiot zamówienia został określony we wspólnym słowniku zamówień publicznych symbolem: 71000000-8

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

- w sprawach merytorycznych –  Ludmiła Czajka, tel. (061)8959-251

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia – sukcesywnie do 31 grudnia 2009 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 26.01.2009 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.01.2008 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b)      spełniają wymagania art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)      dysponują osobami, które posiadają uprawnienia geodezyjne w odpowiednim zakresie,

d)      wykonali w ostatnich 3 latach co najmniej 5 tożsamych prac.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 stycznia 2009 r.

 

siwz

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-01-14 11:42:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-01-14 11:42:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-01-14 11:42:31)
Lista wiadomości