logo
logo bip
2009 rok
Budowa kolektora deszczowego w ciągu ulic Sosnowa-Modrzewiowa w Przeźmierowie

BOP.3412-105/08                                                           Tarnowo Podgórne, dnia 07 stycznia 2009 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na budowę kolektora deszczowego w ciągu ulic Sosnowa (od ul. Wysogotowskiej) – Modrzewiowa w Przeźmierowie

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót:

 - kolektor grawitacyjny PEHD (PP) SN 8  D w 400 mm        - 228 m

 - kolektor grawitacyjny PEHD (PP) SN 8  D w 300 mm        - 107 m

 - studnie rewizyjne Æ 1000 mm, włazy żeliwne PN 400 Æ 600 mm 

   wypełnione betonem, hśr. = 1,20 m – 7 szt.

 - przykanaliki PEHD (PP) SN 8  D w 200 mm, 12 szt. -   30 m

 

Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia objęty był 36 miesięczną gwarancją.

Szczegółową lokalizację urządzeń, będących przedmiotem zamówienia, zawierają plany sytuacyjno-wysokościowe. Szczegóły konstrukcyjne przedmiotu zamówienia zawiera opis techniczny do projektu wykonawczego wraz z częścią rysunkową.

Zakres rzeczowy, będący podstawą opracowania kosztorysu ofertowego, jest określony  w załączonym przedmiarze robót; pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne.

 

Przedmiot zamówienia opisany jest we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

45232130-2   Rurociągi do odprowadzania wody burzowej.

45231300-8   Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

45110000-1   Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Katarzyna Rajmann - Trelka , tel. (061) 8959-250

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Termin wykonania:

Zamówienie należy wykonać w terminie - do dnia 30 maja 2009 r.

Ewentualna zmiana terminu może nastąpić tylko w przypadku, gdy warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub gdy wystąpią roboty dodatkowe od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia podstawowego.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 28.01.2009 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.01.2008 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat wykonanie co najmniej dwóch robót związanych z budowa kolektorów o średnicy min 400 mm i długości min 200 m każdy.)

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa – wymagane uprawnienia kanalizacyjne

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07 stycznia 2009 r.

 

SIWZ:

 http://bip.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja105_08.zip

 

kosztorys_pdf

wyjasnienia1

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2009-01-07 12:55:11)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-01-23 09:39:26)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-01-23 09:36:56)
Lista wiadomości