logo
logo bip
2009 rok
Budowa ulic w Sadach

UWAGA!!

Zmiana terminu składania ofert na 09 lutego 2009 r. godz. 10:00

wyjasnienia i modyfikacja

wyjasnienia2

 

BOP.3412-107/08                                                           Tarnowo Podgórne, dnia 30 grudnia 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na budowa ulic: Jagodowej, Malinowej, Porzeczkowej oraz Szkolnej w Sadach wraz z kanalizacja deszczową.

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących elementów:

 

Roboty drogowe:

- nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm                              m2       5427

- nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8cm                      m2       736

- nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm               m2       538

- krawężniki betonowe 15x30cm                                                                       m         1702

- progi zwalniające                                                                                 szt.       5

- humusowanie gr. 10cm                                                                        m2       3488

- roboty ziemne – wykopy                                                                                 m3       3615

- roboty ziemne – nasypy                                                                                  m3       625

 

Odwodnienie nawierzchni:

- studnie wpustowe, betonowe Æ500 mm  z wpustem ulicznym                       szt.       45

- studnie kanalizacyjne, betonowe Æ1000mm                                       szt.       33

- separator węglowodorów wraz z osadnikiem                                       kpl.      1

- kolektor deszczowy Æ350mm z rur GRP                                                        m         341

- kolektor deszczowy Æ300mm z rur GRP                                                        m         241

- kolektor deszczowy Æ250mm z rur GRP                                                        m         130

- kolektor deszczowy Æ200mm z rur GRP                                                        m         47

 

Sieci telekomunikacyjne:

- budowa studnia kablowych prefabrykowanych                                              szt.       3

- budowa studnia kablowych z bloczków betonowych                          szt.       2

 

Szczegółową lokalizację urządzeń, będących przedmiotem zamówienia zawierają plany sytuacyjno-wysokościowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu  opisany jest szczegółowo
w  projekcie technicznym, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót. Ewentualne pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne   Specyfikacja techniczna, przedmiar robót i projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

 

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

45110000-1, 45231000-5, 45233000-9, 34412100-5

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Marek Łodyga, tel. (061) 8959-277

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert musi wnieść wadium o wartości 26.000,00 zł.  (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych)

 

Termin wykonania:

Zamówienie należy wykonać w terminie 16 tygodni od przekazania placu budowy..

Ewentualna zmiana terminu może nastąpić tylko w przypadku, gdy warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub gdy wystąpią roboty dodatkowe od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia podstawowego.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 22.01.2009 r. do godziny 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.01.2009 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat wykonanie co najmniej dwóch robót związanych z budowa dróg o wartości nie mniejszej niż  1.000.000 zł brutto każda)

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa (uprawnienia drogowe) dodatkowo wymagana osoba z uprawnieniami kanalizacyjnymi

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż  800.000 zł

-              posiadają zdolność kredytową lub środki na rachunku na kwotę nie mniejszą niż  800.000 zł

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 grudnia 2008 r.

 

SIWZ:

 http://bip.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja107_08.zip

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-12-30 10:55:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-01-30 11:33:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-01-30 11:33:30)
Lista wiadomości